Klagene gjelder aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i forbindelse med selskapsfusjon, interessentdialog og håndtering av pågående, uopprettede negative konsekvenser.

Tre sør-sudanesiske og fem europeiske organisasjoner leverte klagene til Kontaktpunktet i mai 2022: PAX, Civil Society Coalition on Natural Resources, Global Idé, Kirkens Nødhjelp, Liech Victims Voices, Norsk Folkehjelp, South Sudan Council of Churches og Swedwatch. Klagene er rettet mot selskapene Aker BP ASA og Aker ASA. De er levert på vegne av et estimert antall på 200 000 sør-sudanesiske ofre for grove og systematiske brudd på menneskerettighetene.

Klagerne hevder at Lundin Energy bidro til alvorlige og systematiske menneskerettighetsbrudd i Sudan i perioden 1997-2003, og at det er en direkte forbindelse mellom fusjonen mellom Aker BP ASA og Lundin Energy Norway og Lundin Energy’s mulighet til å gjenopprette fremtidige og pågående negative konsekvenser på menneskerettighetene. Klagerne mener at Aker-selskapene har opptrådt i strid med menneskerettighetskapittelet i OECDs retningslinjer når det gjelder aktsomhetsvurderinger, interessentdialog og ved å tilrettelegge for manglende gjenoppretting av negative konsekvenser.

Kontaktpunktet har besluttet å ta deler av klagene til behandling og begrenser dette til spørsmålene som gjelder de innklagede selskapenes aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i forbindelse med fusjonen. Vurderingen av hvorvidt klagen skal tas til behandling baserer seg på kriteriene for innledende vurderinger i prosedyreveiledningen i OECDs retningslinjer og Kontaktpunktets prosedyrer.

Kontaktpunktet har kommet frem til at et tilbud om dialog og mekling mellom partene kan fremme formålet med OECDs retningslinjer. Kontaktpunkter har ikke så langt gjort noen vurdering av hvorvidt selskapene har opptrådt i tråd med OECDs retningslinjer.

«Både retten til gjenoppretting og aktsomhetsvurderinger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp er områder der det er lite praksis i kontaktpunktene. Dette vil derfor være en sak som er velegnet for læring og den vil også kunne medføre avklaringer av prinsipiell betydning», Frode Elgesem, leder for Kontaktpunktet.

Kontaktpunktets innledende vurdering og andre saksdokumenter er publisert her.

Dette er klagene:
Aker BP
Aker ASA

Ved spørsmål om saken, ta kontakt med Kontaktpunktets leder Frode Elgesem, tlf: + 47 416 96 089.