Kontaktpunktet har mottatt en klage fra CSJA mot Telenor og det heleide datterselskapet Telenor Myanmar. Klagen gjelder i hovedsak en hendelse der militæret skal ha brukt et inaktivt nettverkstårn som var eid og driftet av en av leverandørene til Telenor Myanmar som utkikkspunkt for å skyte ubevæpnede mennesker fra landsbyen Alethankyaw i delstaten Rakhine i august 2017. CSJA hevder at selskapet ikke gjennomførte tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger for å unngå dette og at Telenors håndtering av saken heller ikke har vært i tråd med OECDs retningslinjer. Klagen gjelder også andre spørsmål knyttet til erverv av land og nedstengning av nettet i Myanmar.

Klager hevder at selskapet har opptrådt i strid med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper blant annet når det gjelder aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter (Kapittel IV i retningslinjene) og forholdet til underleverandører (Kapittel II i retningslinjene). De ber om en rettferdig og upartisk undersøkelse av klagen og er ikke ute etter økonomisk kompensasjon.

Klagen fra CSJA gjelder Telenor og det heleide datterselskapet Telenor Myanmar. Begge omfattes av OECDs retningslinjer. Grunnet Covid-19 har det tatt noe tid å bekrefte opplysninger om klager. Kontaktpunktet har nå tilstrekkelig informasjon om klagers identitet og interesse i saken. Klagen reiser spørsmål knyttet blant annet til anbefalinger om aktsomhetsvurderinger og virksomhet i konfliktområder i OECDs retningslinjer, og er begrunnet med henvisning til flere rapporter fra FN.

Kontaktpunktet tar klagen til behandling, men har ikke gjort noen vurdering av om selskapet har opptrådt i strid med OECDs retningslinjer.

Se Kontaktpunktets første vurdering av klagesaken og øvrige dokumenter her.

For spørsmål, ta kontakt med leder av Kontaktpunktet, Frode Elgesem (tlf. 416 96 089).