Klagen fra CSJA mot Telenor og det heleide datterselskapet Telenor Myanmar gjaldt i hovedsak en hendelse der militæret skal ha brukt et inaktivt nettverkstårn, som var eid og driftet av en av leverandørene til Telenor Myanmar, som utkikkspunkt for å skyte ubevæpnede mennesker fra landsbyen Alethankyaw i delstaten Rakhine i august 2017. CSJA hevdet at selskapet ikke gjennomførte tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger for å unngå dette og at Telenors håndtering av saken heller ikke har vært i tråd med OECDs retningslinjer. Klagen gjaldt også andre spørsmål knyttet til erverv av land og nedstengning av nettet i Myanmar.

Klagerne hevdet at Telenor har opptrådt i strid med OECDs retningslinjer blant annet når det gjelder aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter (Kapittel II og IV i OECDs retningslinjer).

Kontaktpunktet har nå avsluttet behandlingen av saken gjennom sin slutterklæring.

 

Foto: Telenor.
Mottatt: 16. desember 2019
Status: Avsluttet med slutterklæring
Sektor: Telekommunikasjon
Bedrift: Telenor
Klagere: Committee Seeking Justice for Alethankyaw (CSJA)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer, punkt A13
Kapittel IV Menneskerettigheter, punkt 5, og Kommentarer punkt 40 og 45

Sakens dokumenter