CSJA hevder at selskapet ikke gjennomførte tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger for å unngå dette og at Telenors håndtering av saken heller ikke har vært i tråd med OECDs retningslinjer. Klagen gjelder også andre spørsmål knyttet til erverv av land og nedstengning av nettet i Myanmar.

Klager hevder at Telenor har opptrådt i strid med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper blant annet når det gjelder aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter og forholdet til underleverandører (henholdsvis kapittel IV og II i Retningslinjene).

De ber om en rettferdig og upartisk undersøkelse av klagen og er ikke ute etter økonomisk kompensasjon.

Foto: Telenor.
Mottatt: 16. desember 2019
Status: Klagen er til behandling i Kontaktpunktet
Sektor: Telekommunikasjon
Bedrift: Telenor
Klagere: Committee Seeking Justice for Alethankyaw (CSJA)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt:
Relevante kapitler i retningslinjene: Kapittel II Overordnede retningslinjer, punkt A13
Kapittel IV Menneskerettigheter, punkt 5, og Kommentarer punkt 40 og 45

Sakens dokumenter

Var dette nyttig?