Ti banebrytende klagesaker håndtert av kontaktpunktene

Det norske kontaktpunktet har utarbeidet et kompendium på norsk som presenterer ti banebrytende klagesaker om etterlevelse av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Klagesakene var rettet mot bl.a. Statkraft, NBIM, Heineken, DNO, ING Bank og Fifa.

Samlingen illustrerer mulighetene som ligger i denne unike klageordningen, med eksempler på klagesaker som har ført til en form for oppreisning eller erstatning til klager, eller der kontaktpunktene har gitt anbefalinger til selskapene om hvordan opptre ansvarlig i tråd med retningslinjene.

Forside for 20 års markering med kompendium om klagesaker
Her kan du laste ned kompendiet med ti banebrytende klagesaker.

Klagemekanismen i OECDs retningslinjer

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra nasjonale myndigheter til flernasjonale selskaper om prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. For å bidra til at retningslinjene følges opp, skal de 49 landene som har sluttet seg til retningslinjene etablere nasjonale kontaktpunkt.

De nasjonale kontaktpunktene håndterer klager mot næringslivets påståtte manglende etterlevelse av retningslinjene. Kontaktpunktene er ikke rettslige ordninger, og målet med klagebehandlingen er å komme frem til en omforent løsning i sakene. Der partene ikke kommer til enighet gjennom assisterte forhandlinger, gir kontaktpunktene anbefalinger om hvordan virksomhetene kan opptre ansvarlig i tråd med forventningene i OECDs retningslinjer.

Det norske kontaktpunktet har behandlet klager mot norske virksomheter om blant annet urfolks rettigheter, retten til å organisere seg og drive kollektive forhandlinger og andre menneskerettigheter.

20-års jubileum for OECDs kontaktpunktordning

OECD markerer 14. desember 20-årsjubileet for kontaktpunktordningen og deres unike klagemekanisme, med et webinar og en rapportlansering, se mer informasjon om OECD-webinaret her. Siden år 2000 har Kontaktpunktene behandlet over 500 klager i mer enn 100 land og territorier, se illustrasjonen under.