Kontaktpunktet har vært på prosjektreise til Dhaka i Bangladesh, i regi av Etisk handel Norge og Ethical Trading Initiative Bangladesh, sammen med Forbrukertilsynet, Virke og representanter fra næringslivet.

Det var et tett tre dagers program som inkluderte dagsbesøk til to fabrikker, hvor gruppen hadde møte med ledelsen, arbeidstakerrepresentanter og fikk omvisning i fabrikklokalet. Gruppen hadde møte med Ethical Trading Initiative Bangladesh, som presenterte ulike programmer med støtte fra Norad, i samarbeid med Etisk handel Norge. Gruppen hadde også møter med IndustriALL Bangladesh og Norges ambassadør til Bangladesh. Kontaktpunktet ved Åse Sand deltok på reisen. Her følger en oppsummering av hovedinntrykk fra reisen.

Gruppebilde sammen med ledelse og arbeidstakerrepresentanter ved en fabrikk gruppen besøkte.

Tekstilsektoren – eller Ready Made Garments (RMG) – har vært avgjørende for fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst i Bangladesh de siste 40 årene. Sektoren står for 84 % av landets eksport og har vært en døråpner til arbeidslivet for millioner av kvinner. Bangladesh har blitt et foregangsland på helse og sikkerhet på arbeidsplassen og grønne fabrikker og åpenhet om disse områdene. Samtidig er Bangladesh et av verdens ti verste land for arbeidstakere, ifølge International Trade Union Confederation (ITUC) sin årlige indeks om arbeidstakeres rettigheter globalt.

RMG-sektoren har mange gjenstående utfordringer for å kunne møte krav i reguleringer om bærekraftig og ansvarlig produksjon, basert på internasjonale standarder som OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Åpenhetsloven stiller krav til aktsomhetsvurderinger når det gjelder anstendige arbeidsforhold – det vil si blant annet helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og arbeid som gir en lønn å leve av. Flere reguleringer fra EU krever også rapportering om aktsomhetsvurderinger med hensyn til bærekraft, som Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

IndustriAll Bangladesh, som gruppen møtte i Dhaka, ønsker bindende regulering velkommen. Organisasjonen understreker at endring i Bangladesh blant annet vil være avhengig av internasjonalt press og at kjøpere bruker sin innflytelse for å dytte leverandører i riktig retning.

Det er i dag mer enn 4000 RMG-fabrikker i Bangladesh, som sysselsetter mer enn 4 millioner. Sektoren har vært en døråpner til formelt arbeid for kvinner.

For diskusjon om utfordringer og løsninger i sektoren, delta på OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector i februar 2024. Se oppsummering fra årets forum her: OECD 2023 Garment Forum Highlights. OECD har utarbeidet en egen veileder for sektoren, som også finnes på norsk og i kortversjon.   

Faglige rettigheter på papiret

Sikkerheten i fabrikkene har blitt mye bedre med Sikkerhetsakkorden etter Rana Plaza-katastrofen i 2013. Derimot er det langt igjen når det gjelder levelønn og faglige rettigheter.

Et viktig bakteppe for rettsutviklingen i EU og Norge var en katastrofal ulykke i Bangladesh i 2013. Fabrikkbygningen Rana Plaza kollapset. 1133 ble drept og flere tusen skadet. I kjølvannet av ulykken ble det inngått en banebrytende juridisk bindende avtale mellom fagforeninger og 220 internasjonale merkeselskaper i Bangladesh – i dag kjent som Sikkerhetsavtalen (The International Accord). Avtalen har bidratt til store forbedringer med hensyn til sikkerhet på arbeidsplassen. Det har lenge vært et mål å utvide den vellykkede modellen fra Bangladesh til et annet land og i desember 2022 kunne IndustriALL Global Union og UNI Global Union, to av pådriverne for bindende avtale etter ulykken i 2013, offentliggjøre etablering av en egen Sikkerhetsavtale for Pakistan.

Viktige elementer i Sikkerhetsavtalen er uavhengige inspeksjoner, overvåking av og støtte til gjenoppretting, kapasitetsheving på HMS, en uavhengig klagemekanisme for HMS-risikoer og forpliktelse om åpenhet. Status for innrapporterte feil og mangler på hver enkelt fabrikk er tilgjengelig på nettsiden til RMG Sustainability Council (RSC), som i 2020 tok over arbeidet til Sikkerhetsavtalens kontor i Bangladesh.

Sosiale og faglige rettigheter er derimot ikke forbedret de siste ti årene. Fagforeningsarbeid motarbeides ved fagforeningsknusing, vold mot arbeidstakere som krever sin rett, og omstendelige krav til prosess, ifølge ITUC, selv om organisasjonsfrihet er fastsatt i grunnloven. I såkalte eksportsoner (Export Processing Zones) er det ulovlig å etablere eller melde seg inn i en fagforening, noe som i praksis fratar arbeidstakerne mulighet til å forhandle om lønn og arbeidsforhold.

Minstelønn langt fra en levelønn

Dagens minstelønn i RMG-sektoren på 8000 taka (74 USD) ble satt i 2018 og er nå til forhandling mellom myndigheter, arbeidsgiver og arbeidstakere for første gang på fem år. Også den gang var dette utilstrekkelig for anstendige levevilkår. Kravet på bordet fra fagforeninger er 23 000 taka (212 USD), beregnet som minste beløp for å kunne dekke grunnleggende behov for en familie i Dhaka av Bangladesh Institute for Labour Studies (se også bakgrunn om minimumslønn i Bangladesh av Clean Clothes Campaign). Dagens minstelønn utgjør altså kun omtrent en tredjedel av dette. Ethical Trading Initiative Bangladesh mener det er lite sannsynlig at kravet går gjennom. Et mer realistisk påslag vil neppe være større enn at kraftig inflasjon etter koronapandemien og Ukraina-krigen resulterer i at arbeidstakernes kjøpekraft reelt sett ikke vil bli sterkere enn for fem år siden.

Regjeringen i Bangladesh er etter loven pålagt å etablere en lønnsnemd hvert femte år for hver industri for revidering av minstlønn. Forhandlingene pågår og forventes avsluttet i desember 2023.

Protester relatert til lønn og arbeidsforhold fører ofte til uro. Ved forrige justering av minstelønn i 2018 ble en arbeidstaker drept, flere titalls skadet og flere tusen mistet jobben. Opptakten til årets forhandlinger er urovekkende. I juni i år ble en fagforeningsrepresentant banket til døde etter et møte med fabrikkledelse hvor han bisto arbeidstakere med å få utbetalt lønn og bonuser. Drap får oppmerksomhet, men den daglige undertrykkingen av fagforeningsarbeid forbigås i stillhet, ifølge IndustriALL, og viser til at myndighetene har langt igjen i implementering av ILOs veikart for Bangladesh, for blant annet å sikre rett til organisering og kollektive forhandlinger. Europaparlamentet oppfordrer myndighetene til å etterleve ILOs standarder, i en resolusjon om menneskerettighetssituasjonen i Bangladesh. EU-parlamentet understreker at gjentatte brudd på internasjonale konvensjoner kan påvirke markedsadgang til EU.

Høye ambisjoner om bærekraftig produksjon

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) har som ambisjon om at landet skal bli verdensledende på bærekraftig produksjon i RMG-sektoren. Bangladesh har flest grønne fabrikker i verden og oppnådde en milepæl i august med 200 såkalte LEED-fabrikker i RMG-sektoren. LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er et av verdens ledende systemer for miljøsertifisering av bygg utviklet av U.S. Green Building Council. Men disse 200 fabrikkene utgjør et fåtall av landets mer enn 4000 RMG-fabrikker.

RMG-sektoren har store utfordringer relatert til avhengighet av fossil energi, avfallshåndtering, vannforurensing og bruk av kjemikalier. Mesteparten av energibehovet i Bangladesh dekkes av fossile kilder og overgang til fornybar energi går sakte. Forurensning fra industri utgjør 60 prosent av all vannforurensing hvor RMG-sektoren er nest største bidragsyter. Myndighetene har erklært tre elver i Dhaka for biologisk døde grunnet forurensing.

Vannforurensing er en utfordring i RMG-sektoren og har store konsekvenser i et land som Bangladesh, som i hovedsak består av deltaområder. Her vises vannprøver på en fabrikk før og etter å ha gått gjennom renseanlegget.

Ifølge en undersøkelse av Solidarity Center er grønne fabrikker ingen garanti for anstendige arbeidsvilkår. Arbeidstakere i disse fabrikkene er, som i andre fabrikker, utsatt for skadelige arbeidsforhold som eksempelvis garnstøv, kjemikaliebruk, høy varme og høyt arbeidspress. Disse fabrikkene har heller ikke større fagforeningsfrihet enn andre, påpeker IndustriAll Bangladesh.

Det er lav bevissthet om rettferdig omstilling i Bangladesh, ifølge Ethical Trading Initiative Bangladesh, som har iverksatt programmet Green Social Dialogue for å bevisstgjøre arbeidstakere og sivilsamfunn på hvordan klimaendringer påvirker arbeidstakerne i RMG-sektoren. Prosjektet er del av et større prosjekt, Decent work, gender equality and climate resilience for RMG workers, i samarbeid med Etisk handel Norge og med støtte fra Norad. Prosjektet avdekker blant annet svært liten kunnskap om klimaendringer blant arbeidstakerne og hvordan de selv kan bidra. Gjennom prosjektet har arbeidstakerne blitt mer bevisste på miljøtiltak, som resirkulering og energisparing, som de også tar i bruk på hjemmebane.

Det har blitt større bevissthet om kjønnsdiskriminering blant arbeidstakerne etter at fabrikken ble del av Green Social Dialogue-programmet til Ethical Trading Initiative Bangladesh, fortalte arbeidstakerrepresentantene. Fabrikken har en egen komité for å håndtere varsler om seksuell trakassering.

Kvinner må med

RMG-sektoren har de siste 40 årene vært den viktigste døråpneren til arbeidslivet og fast inntekt for kvinner i Bangladesh. På 1980-tallet utgjorde kvinner 80 prosent av arbeidsstokken i sektoren, men de siste årene har man sett en jevn nedgang av kvinnelige arbeidstakere til 54 prosent. Dette har betydelige konsekvenser for kvinners økonomiske selvstendighet og sikkerhet for familien. Årsakene til denne nedgangen er sammensatt, ifølge Ethical Trading Initiative Bangladesh.

De fleste slutter på fabrikken på grunn av familiehensyn og omsorgsoppgaver. Få slutter for å gå over i annet arbeid. Det er liten kunnskap om egne rettigheter og både kvinner og menn er negative til kvinnelige ledere. Seksuell trakassering og diskriminering er utbredt. Ny minstelønn i 2018 førte til at flere menn tok arbeid på tekstilfabrikker og økende grad av automatisering favoriserer menn da kvinner ikke anses som egnet eller kompetente til å drifte maskiner. Få kvinner får opprykk til inspektør og sektoren mister dermed verdifull kompetanse når kvinner slutter.

Flere menn søkte arbeid i RMG-sektoren etter ny minstelønn i 2018. Samtidig har kvinneandelen sunket, men årsakene er sammensatte.

Veien videre

Bangladesh har hatt en betydelig økonomisk og sosial utvikling de siste ti-årene og RMG-sektoren har gjort dette mulig. Landet vil etter planen ta skrittet ut av kategorien minst utviklede land i 2026. En milepæl, men også med økonomiske konsekvenser på sikt da det innebærer frafall av fordelaktige handelsbetingelser. EU har tilbudt å forlenge handelsprogrammet Everything But Arms til 2029, som sikrer toll- og kvotefri import for alle varer, bortsett fra våpen, til det indre marked. Bangladesh har bedt EU om en videreføring av handelsbetingelser utover 2029. I den forbindelse har EU understreket at regjeringen må gjennomføre sine forpliktelser med hensyn til faglige rettigheter og holde tidslinjen i henhold til National Action Plan on the Labour Sector of Bangladesh (2021-2026).

Klær utgjør 90 prosent av EUs import fra Bangladesh. Landet er verdens nest største RMG-produksjonsland etter Kina, men Vietnam puster Bangladesh i nakken. Hvis Bangladesh skal opprettholde sin posisjon må sektoren kunne konkurrere uten fordelaktig markedsadgang, søke nye markeder og omstille til en mer bærekraftig produksjonsmodell. Leverandører bør investere i digitalisering, automatisering og kompetanseheving av arbeidstakere. Og: det er avgjørende at kvinner blir inkludert i denne prosessen, ifølge McKinsey.

Internasjonalt press er avgjørende for endring av arbeidsforholdene i RMG-sektoren, understreket Kutubuddin Ahmed, generalsekretær i IndustriALL Bangladesh Council. Reguleringer som pålegger selskaper å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, ha interessentdialog og rapportere åpent om hva de gjør ønskes velkommen.

BGMEA er opptatt av og ser behovet for en grønn omstilling av RMG-sektoren for at Bangladesh skal være konkurransedyktig i fremtidens marked og oppfylle krav og forventninger til bærekraftig produksjon. Samtidig har myndighetene og sektoren store utfordringer med hensyn til å respektere og implementere faglige rettigheter, som påpekt av EU og ILO. For å sikre en rettferdig omstilling – ‘just transition – er det, ifølge OECDs oppdaterte retningslinjer, viktig at bedrifter respekterer faglige rettigheter og involverer seg i sosial dialog, kollektive forhandlinger og interessentdialog, slik at arbeidstakere blir ivaretatt når det skapes nye grønne arbeidsplasser. IndustriALL Bangladesh mener kjøpere og brands må bruke sin innflytelse overfor leverandører i Bangladesh for å styrke faglige rettigheter i RMG-sektoren og for en rettferdig omstilling til en mer bærekraftig produksjon.

OECDs tekstilforum 2023: Hva næringslivet kan gjøre

Ansvarlig næringsliv er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Ifølge OECDs retningslinjer har næringslivet en viktig rolle for å bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene. Hvordan dette kan gjøres i sektoren for klær og sko ble diskutert på OECD Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector i februar i år, oppsummert som følger:

  • Aktivt involvere arbeidstakere og fagforeninger gjennom alle stegene i aktsomhetsvurderinger
  • Samarbeide med global fagbevegelse gjennom industri-initiativer, som Sikkerhetsavtalen og ACT on on living wages, nasjonale føderasjoner og fagforeninger på fabrikknivå.
  • Fremme og sikre organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger blant annet gjennom engasjement med leverandører og arbeidsgiverorganisasjoner, insentiver for leverandører, fasilitering av diskusjoner på fabrikknivå, bevisstgjøring av ledelse og arbeidstakere, og klagemekanismer
  • Styrke innflytelsen gjennom samarbeid med andre kjøpere og brands.
Norges ambassadør til Bangladesh Espen Rikter-Svendsen møtte gruppen i Dhaka.