Viktig med helhetlig tenkning om ansvarlighet i et internasjonalt næringsliv

I sin rapport understreker UNWG hva som oppfattes å være fremtredende policy og ny utvikling på fagområdet, utfordringer knyttet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger samt en diskusjon om hvordan viktige aktører som myndigheter og investeringsmiljøer kan bidra til å trappe opp en effektiv innsats for  aktsomhetsvurderinger.
Rapporten er tydelig på at det er viktig å jobbe mot en sammenfallende forståelse for hva metoden og konseptet «aktsomhetsvurderinger» faktisk innebærer. Som ett av flere viktige internasjonale initiativer for å fremme ansvarlig næringsliv, noterer Kontaktpunktet seg at rapporten spesielt trekker frem OECDs nylig lanserte veileder for aktsomhetsvurderinger. Rapporten fremhever veilederen som en viktig norm som kan vise vei for hva som er forventninger til et ansvarlig næringsliv  og hvordan risiko kan håndteres. Se mer her.

Standard forretningspraksis for noen, men fremdeles en vei å gå

OECDs retningslinjer integrerte i 2011 FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i kapittelet om menneskerettigheter, og både OECDs retningslinjer og UNGP anbefaler at selskap gjennomfører aktsomhetsvurderinger.  Siden 2011 har en rekke selskaper tatt metoden i bruk. Rapporten slår imidlertid fast at det fremdeles gjenstår et møysommelig arbeid før aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter blir en del av en integrert forretningsmodell.

Aktsomhetsvurderinger som inngang til bærekraftsmålene

Rapporten trekker frem at forretningsstrategier som i utgangspunktet skal bidra til bærekraftsmålene, ikke skal være en erstatning for aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter!
Rapporten slår fast at det mest kraftfulle virkemiddelet for en virksomhet som ønsker å bidra til bærekraftig utvikling er å integrere respekt for menneskerettigheter gjennomgående i ulike forretningsområder og på tvers av verdikjeder . Dersom en virksomhet vil bidra til å nå bærekraftsmålene, er et minste felles multiplum å ikke bidra til negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, slår rapporten fast.

Kontaktpunktet utarbeider en innføringsguide for aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktet arbeider i disse dager med et kortere innføringsdokument på norsk til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, i samarbeid med en referansegruppe av sentrale aktører. Meld i fra om du ønsker å bidra med innspill.

Lenker til OECDs veileder for konfliktmineraler og institusjonelle investorer.