Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv gratulerer de fire fagforeningene (IUF, EFFAT-IUF, SEIU og UGT) og Norges Bank Investment Management (NBIM) med å ha inngått en avtale og felleserklæring i en enkeltsak om kjønnsbasert vold og trakassering i McDonalds.

Dette er et resultat av dialog og mekling i regi av Kontaktpunktet. Meklingen fant sted i Oslo 8.–9. mars 2022, med Gro Nystuen og Nils-Henrik von der Fehr som meklere. Begge parter deltok i dialogen på en åpen og konstruktiv måte. Kontaktpunktet merker seg NBIMs arbeid med aktsomhetsvurderinger og er positiv til å følge partene videre opp for ytterligere å fremme OECDs retningslinjer.

Avtalen mellom partene er i tråd med anbefalingene i OECDs retningslinjer og bekrefter at NBIM gjør sitt ytterste for å følge anbefalingene om aktsomhetsvurderinger i OECDs retningslinjer. Den viser at institusjonelle investorer har en viktig rolle i å bidra til ansvarlig næringsliv gjennom å vurdere risiko knyttet til sine investeringer og øve innflytelse på selskapene de investerer i, for å forebygge og begrense negative konsekvenser. Partene er enige om at kjønnsbasert vold og trakassering er en vesentlig risiko som selskaper i hurtigmatbransjen må håndtere for å skape et trygt arbeidsmiljø som er preget av respekt.

Klagen fra fagforeningene omhandler påstander om kjønnsbasert vold og trakassering i McDonalds og aktsomhetsvurderingene til to institusjonelle investorer, nederlandske APG og NBIM. Den ble innlevert av fire fagforeninger: International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF), European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT-IUF), Service Employees International Union (SEIU) og União Geral dos Trabalhadores (UGT). Det norske kontaktpunktet har håndtert enkeltsaken knyttet til NBIM.

Kontaktpunktets slutterklæring og avtalen mellom partene er publisert her. Slutterklæringen fra Nederlands kontaktpunkt angående APG er publisert her, og slutterklæringen fra USAs kontaktpunkt angående McDonalds er publisert her.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Njål Høstmælingen (som ledet Kontaktpunktets arbeid i denne saken) på 91162566 eller oecdncp@mfa.no.