OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er mer enn fine ord. De er et praktisk verktøy, som kan hindre at norske bedrifter trår feil i møtet med mennesker, miljø og samfunn i andre land. Kontaktpunktets årsrapport for 2016 er spekket med artikler om aktiviteter fra 2016, inkludert konkrete råd til hvordan virksomheter kan kartlegge om nettopp deres selskap bidrar til risiko for mennesker, miljø og samfunn. Les også mer om fem steg for å sikre ansvarlighet i tråd med OECDs retningslinjer.

Kurs – kan din bedrift knyttes til menneskerettighetsbrudd? 
Kontaktpunktet har gjennomført flere kurs for både bedrifter og virkemiddelapparatet om hvordan gjøre aktsomhetsvurderinger innen menneskerettigheter. I årsrapporten har flere av våre kursdeltakere og samarbeidspartnere som Eurosko, Choice Hotels og Coop, samt GIEK, Etikkrådet og Initiativ for Etisk handel uttalt seg om nytteverdien av Kontaktpunktets arbeid. De trekker særlig frem samstemt veiledning, gode verktøy og nettverksbygging med andre ressurspersoner innen ansvarlig næringsliv som positivt utbytte av Kontaktpunktets kurs.
Spesifikke råd for din bedrift – OECDs veiledere
Rapporten presenterer OECDs sektorveiledere som gir praktiske råd tilpasset din bransje. Veilederne er en operasjonalisering av de mer overordnede Retningslinjene. De gir nyttige eksempler og konkrete råd typisk innenfor ansvarlige leverandørkjeder. Kontaktpunktet arrangerte i fjor et seminar rettet mot utvinningsindustrien, mer om dette i årsrapporten. OECD har sektorveiledere for matvare- og landbruksbransjen, tekstil- og skobransjen, for konfliktmineraler, interessentdialog i utvinningsindustri og for institusjonelle investorer. Det kommer også snart en generell veileder for metoden aktsomhetsvurderinger.
Internasjonalt samarbeid for like vilkår
Det er viktig at norsk næringsliv opplever Retningslinjene og kontaktpunktsordningen som rettferdig. En oppsummering av hvordan Kontaktpunktet jobber internasjonalt – og hvorfor, finnes i årets rapport. Dette krever dialog og samarbeid på tvers med de 46 kontaktpunktene for å samkjøre tolkning av regelverk og ikke minst å ha et møtested for gjensidig læring og erfaringsutveksling.
Lansering i Norge 
Kontaktpunktet inviterer 19. april relevante aktører til dialogmøte og lansering av årsrapporten. Mer informasjon kommer. Last ned rapporten her, eller ta kontakt for å få den tilsendt.