2. workshop i Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger ble fylt av interessante diskusjoner og innlegg om FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, OECDs sektorveiledere, interessentdialog og hvilke krav myndighetene stiller til ansvarlig næringsliv. Deltakerne diskuterte ivrig hvordan man kan knytte dette til forhold i egen bedrift.

Hvordan og hvorfor er menneskerettighetene relevante for næringslivet?

Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem ga en gjennomgang av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv (UNGP). UNGP er innlemmet i sin helhet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

UNGPs tre pilarer:
1. Statens ansvar for å sikre menneskerettighetene
2. Forventning om at næringslivet respekterer menneskerettighetene
3. ”Remedy”: tilgang til klage- og erstatningsmekanismer

Elgesem ga eksempler på hvordan bedrifter kan bli knyttet til menneskerettighetsbrudd, og hvilket ansvar de har for å endre forholdene. Som et eksempel viste han til at det er flere slaver i dag enn noen gang før i historien. Selskap har et ansvar for å stille krav til sine forretningsforbindelser om at arbeidstakere har anstendige forhold.

Hvorfor er interessentdialog viktig for næringslivet?

Elgesem innledet om hvordan lykkes med interessentdialog, en prosess der de berørte partene blir konsulert om hvordan de påvirkes av bedriftens virke.

  • En solid interessentdialog gir forståelse for risiko, og kan forebygge dårlig omdømme
  • Det kan gi økt forståelse og aktsept i lokalsamfunnet for bedriften og dens virksomhet
  • Det kan lønne seg å identifisere risiko før  oppstart av et prosjekt, for å unngå mulige konflikter, forsinkelser og protester
  • Det er krevende å gjenopprette tillit hos berørte parter etter at en konflikt har oppstått.
Rachel Groux Nürnberg fra Statkraft

Rachel Groux-Nürnberg fra Statkraft ga et godt innblikk i de utfordringer som Statkraft har møtt med interessentdialog. Hun ga flere interessante eksempler på dette, noe som  engasjerte forsamlingen. Les mer i OECDs veileder for meningsfylt interessentdialog i utvinningsindustrien.

Regjeringen forventer at norske bedrifter tar samfunnsansvar

Janis Bjørn Kanavin fra Utenriksdepartementet avsluttet dagen med å redegjøre for regjeringen forventninger til norske selskaper. Han viste til regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter og næringsliv.

– CSR som kun veldedighet og tilfeldige støtteprosjekter er gårsdagen – responsible business conduct  innebærer systematisk arbeid for å være en ansvarlig bedrift og er det som gjelder i dag! Regjeringen forventer at norske selskaper kartlegger sin virksomhet og hvordan de kan unngå å bidra til skade på mennesker, samfunn og miljø, sa Kanavin. Han oppfordret deltakerne til å bruke norske ambassader og be om råd om samfunnsansvar. Utestasjonene kjenner den lokale konteksten, kan være døråpnere og knytte kontakter for bedriftene, også på spørsmål om risiko.

Marcus Borley fra IEH innledet om Ressursbase på landnivå Local Resources Network

Dersom du har spørsmål om kurset, så ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet her.