Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv inviterer norske bedrifter til kurs med oppstart 26. august. Kurset består av tre heldagssamlinger og inkluderer individuell veiledning, som bistår med det din bedrift har behov for. Andre og tredje samling er 15. oktober og 19. november. Kurset er kostnadsfritt.

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere om kursinnhold og muligheten til å diskutere og lære av andre bedrifters erfaringer.

Muligheten til å diskutere konkrete utfordringer og dele erfaringer med andre bedrifter, er noe kursdeltakere har funnet svært nyttig på Kontaktpunktets kurs.

Om kurset

Kurset passer for alle typer bedrifter, uavhengig av sektor og størrelse. Individuell veiledning vil bli tilpasset deltakernes behov.

Kurset inneholder både teori og praksis. Deltakerne får kunnskap om internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP), og metoden risikobaserte aktsomhetsvurderinger (mer om dette lenger ned). Kurset inkluderer regjeringens forventninger til norsk næringsliv og hvordan myndigheter og utestasjoner kan bistå med råd og veiledning.

Norske myndigheter forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Et sentralt element i OECDs retningslinjer er forventninger om at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Inviterte bedrifter, ofte tidligere kursdeltakere, vil fortelle om sitt arbeid på dette området og konkrete saker og utfordringer. Det legges opp til gruppediskusjoner underveis, samt presentasjon av to av deltakerbedriftene på siste samling.

Deltakerne vil få innsikt i sammenhengen mellom faglige rettigheter og ansvarlig næringsliv, og hvordan sivilsamfunn kan være en ressurs og kilde til nyttig informasjon i arbeidet med å kartlegge risiko. Kurset gir også en sjelden mulighet til å utveksle erfaringer, bygge nettverk og lære av andre bedrifter.

Kurssamlingene dag for dag

Dag 1: innføring i aktsomhetsvurderinger og verktøy for å bruke denne metoden, som ansvarlighetskompasset; regjeringens forventninger til ansvarlig næringsliv, hva utestasjonene kan bidra med; hvordan en bedrift jobber med risikokartlegging og aktsomhetsvurderinger i praksis.

Dag 2: internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og UNGP; metoder for god interessentdialog og risikokartlegging; bedriftspresentasjon med interessentdialog som fokus; betydningen av faglige rettigheter for ansvarlig næringsliv, ved en fagforeningsrepresentant.

Dag 3: rapportering og analyse; aktsomhetsvurderinger ved finansiering av eksport; hvordan næringslivet kan dra nytte av sivilsamfunnets kompetanse og nettverk; presentasjon av OECDs sektorveiledere; presentasjoner av to av deltakerbedriftene; Kahoot! i ansvarlig næringsliv.

Hva er metoden aktsomhetsvurdering?

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade forårsaket av egen bedrift eller gjennom en forretningsforbindelse, typisk gjennom sin leverandørkjede. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Verktøy

Kontaktpunktet har utarbeidet et test-deg-selv-verktøy, ansvarlighetskompasset, som gir et oversiktsbilde av i hvilken grad en bedrift etterlever OECDs retningslinjer. Det kan gi svar på hvordan bedriften kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn gjennom sitt virke. Gjennom kurset vil deltakerne få en innføring i kompasset og arbeide med å fylle det ut.

Målsettingen med kurset

Deltakerne vil etter endt kurs ha god kunnskap om OECDs retningslinjer og risikobaserte aktsomhetsvurderinger, og vil på bakgrunn av teoretisk og praktisk gjennomgang være tryggere på hvordan arbeidet med ansvarlig næringsliv skal videreføres i egen bedrift.

Kurset skal hjelpe deltakerne i å komme i gang med arbeidet med risikoanalyse og håndtering av risiko i egen virksomhet og leverandørkjede og hos forretningsforbindelser. Konkret betyr dette å jobbe med ansvarlighetskompasset under kurset, for deretter bruke kompasset som et hjelpemiddel til å involvere og ansvarliggjøre ledelse og relevante avdelinger/personer i egen bedrift i det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Deltakerne forventes ved kursslutt å ha forberedt en presentasjon, basert på det utfylte kompasset, for ledelse/styre i egen bedrift for å vise i hvilken grad bedriften etterlever OECDs retningslinjer og hvor det er gap.

Tidligere kurs og tilbakemeldinger

Totalt 49 bedrifter har deltatt på kurs i regi av Kontaktpunktet i 2015-2018. Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere.

Kurset i aktsomhetsvurderinger var nyttig, og det mest lærerike var å nettverke og høre om hvordan andre selskaper arbeider med due diligence, både i forhold til menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Veiledningstimene var også verdifulle, da vi kunne se spesifikt på Norconsult og hva vi kan forbedre og arbeide videre med.Jannicke Arnesen-Zardi, Compliance Officer/HR Rådgiver, Norconsult

Spennende å få innblikk i andre virksomheters tanker knyttet til hvordan man opptrer aktsomt i forretningssammenheng. Gode meningsutvekslinger og deling av erfaringer satt i en god ramme av foredragsholderne.Thomas Tønnesen, avdelingsleder internasjonale konsernkunder-kundeanalyse, Dnb

Ønsker du og din bedrift å delta?

Det er ingen deltakeravgift.
Kurset holdes i Oslo. Heldagssamlinger: 26. august, 15. oktober, 19. november.
Påmeldingsfrist: 25. juni.
For spørsmål eller påmelding: OECDncp@mfa.no

Interesserte bedrifter vil etter påmelding bli bedt om å fylle ut skjema om bakgrunn, erfaring og motivasjon for å delta på kurset. På bakgrunn av dette vil vi sette sammen en gruppe med deltakere.

Merk: Dette kurset er for bedrifter. Det omfatter ikke offentlige aktører eller konsulentselskaper.

Tidligere deltakere: