Gjennom OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter oppstilles forventninger til bedrifter om å ta ansvar for konsekvensene av egen virksomhet. Det forventes blant annet at bedrifter skal undersøke om de direkte forårsaker, eller gjennom forretningsforbindelser indirekte bidrar til, brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, miljøskader og korrupsjon. Identifiseres brudd, skal disse rettes opp.

Pilotprosjektet konsentrerer seg om bedrifters risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd. Metoden kalles human rights due diligence, eller på norsk aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter.

Human rights due diligence betyr at bedrifter kartlegger, forebygger, begrenser risiko for menneskerettsbrudd og gjør rede for hvordan de håndterer konsekvensene av sin virksomhet med hensyn til menneskerettigheter.

Human rights due diligence har sitt utspring i Guiding Principles on Business and Human Rights – Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy Framework”, som ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011. Senere er due diligence-prinsippet tatt inn i en rekke internasjonale standarder for næringslivets samfunnsansvar, for eksempel OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Norske myndigheter (Utenriksdepartementet) er i ferd med å utarbeide en nasjonal handlingsplan for UN Guiding principles on business and human rights. Handlingsplanen vil identifisere hvilke offentlige instanser som følger opp ulike saksfelt, hva som allerede gjøres og foreslå nye tiltak. Handlingsplanen skal også styrke næringslivets oppfølging av Guiding principles on business and human rights, ved både å beskrive hva som forventes av norsk næringsliv og gi veiledning. Flere andre land har utarbeidet eller er i ferd med å utarbeide slike handlingsplaner. Det vil derfor være en fordel for deltakende bedrifter å ha satt seg inn i dette feltet gjennom dette kurset.

Mål med prosjektet

Målet med prosjektet er å støtte et utvalg norske, flernasjonale bedrifters arbeid med å gjennomføre en Human rights due diligence-prosess, i tråd med FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. De deltakende bedrifter vil fokusere på hva begrepet «aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter» betyr for deres virksomhet og hvordan de kan starte eller forbedre sine aktsomhetsvurderinger.

Prosjektet vil gjennomføres som en serie på tre workshops, hvor deltakerne også får tilbud om individuell konsulentbistand underveis. Bedrifter som deltar i prosjektet forventes gjennom egeninnsats å kartlegge konkret risiko for menneskerettighetsbrudd som følge av bedriftens egen virksomhet eller som er forårsaket av forretningsforbindelser (for eksempel i leverandørkjeden),

og å starte arbeidet med å prioritere oppfølging av potensiell og faktisk risiko for menneskerettighetsbrudd.

Den enkelte workshop blir en blanding av plenumspresentasjoner, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid. Det legges opp til stor grad av aktiv medvirkning fra deltakerne. Eksperter innen fagfelt som er av særlig interesse for deltakerne vil bli invitert.

Prosjektet er et pilotprosjekt og det er ingen kostnader knyttet til verken workshops eller konsulentbistand for bedriftene som deltar.

Viktige læringspunkter fra prosjektet skal komme offentligheten til gode. Prosessen vil imidlertid holdes i tråd med «Chatham House Rule», som sier at “When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.

Nedenfor følger oppfordringer for deltakelse fra NHO, Finans Norge og en tidligere deltaker på Nederlands pilotprosjekt om aktsomhetsvurderinger.

Henrik Munthe:

NHO oppfordrer bedrifter til deltakelse på Norges OECDs Kontaktpunkts pilotprosjekt: Human Rights Due Diligence

Idar Kreutzer

Hva er aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter? Finans Norge forklarer.

 

Hvorfor bør små og mellomstore bedrifter delta på pilotprosjektet? Finans Norge forklarer.

Nadia Cicek

Nadia Cicek forteller om suksessen bak Nederlands pilotprosjekt.

Les mer om aktsomhetsvurderinger her: https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/naringslivssamarbeid-i-utlandet/innsikt/aktsomhet/id652493/