Kontaktpunktet har engasjert International Law and Policy Institute (ILPI) og Stakeholder AS til å gjennomføre prosessen og bistå med konsulenttjenester til de deltakende bedriftene.

International Law and Policy Institute (ILPI)

Fra venstre: Kristin Holter, Aase Gundersen og Gro Nystuen. Foto: ILPI
Fra venstre: Kristin Holter, Aase Gundersen og Gro Nystuen. Foto: ILPI

ILPI leverer analytisk arbeid, juridisk og teknisk rådgivning innenfor folkerett, menneskerettigheter, land / konfliktanalyse, bistandsforvaltning og anti-korrupsjon.  ILPI er etablert med en overbevisning om at kombinasjonen av faglig dyktighet og operativ erfaring muliggjør levering av gode løsninger for å håndtere komplekse prosesser og problemstillinger. ILPI har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere over hele verden. Prosjektets hovedkontakt i ILPI er Aase Gundersen.

Gro Nystuen er dr. juris og seniorpartner i ILPI, der hun primært arbeider med humanitærrett og næringslivets samfunns

ansvar. Nystuen har vært sentrlal i utviklingen og håndhevingen av de etiske retningslinjenene for Statens Pensjonsfond Utland, både som medlem av Graver-kommisjonen som utarbeidet retningslinjene og som leder (2004 til 2011) og nestleder (2011 til 2013) for Etikkrådet samt leder for Etikkrådets forløper Petroleumsfondets Folkerettsråd (2001 til 2004). Nystuen har bred erfaring med vurdering av menneskerettighetsbrudd i forbindelse med næringsvirksomhet og selskapers håndtering av risiko for krenkelser av menneskerettigheter, både fra Etikkrådet og som konsulent både for private bedrifter og investeringsfond. I 2013 ble Gro Nystuen oppnevnt som medlem av Eminent Persons Group of the Global Reporting and Assurance Initiative. Nystuen har deltatt i forhandlingene om flere internasjonale avtaler, blant disse tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen.

Aase Gundersen er jurist fra Universitetet i Oslo med spesialfag i internasjonale menneskerettigheter. Siden 2013 har Aase Gundersen vært senior juridisk rådgiver ved ILPI, der hun særlig arbeider med næringsliv og menneskerettigheter og antikorrupsjon. Hun var ansvarlig for prosjektet ”Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: En kartlegging av praksis i små og mellomstore selskaper med virksomhet i Afrika og Asia”, og intervjuet i den forbindelse 14 bedrifter om deres erfaringer og behov, blant annet i forbindelse med aktsomhetsvurderinger rundt risiko for menneskerettighetskrenkelser.

Hun har omfattende erfaring med å rådgi næringslivet gjennom 15 års praksis som advokat for små, mellomstore og store selskaper innen ulike sektorer som olje & gass, shipping, bioteknologi, og it-media, Hun har også hatt styreverv i flere små og mellomstore selskaper. Aase Gundersen har også bakgrunn fra forskning og undervisning på Universitet i Oslo, blant annet innenfor rett og utvikling i Afrika, herunder menneskerettigheter. I perioden 2008-2012 var hun bosatt i Sør-Afrika, og drev konsulentvirksomhet rettet mot norske bedrifter med forbindelser i Sør-Afrika.

Stakeholder AS

Stakeholder leverer strategier, utredninger, rådgivning og konsulenttjenester innen kommunikasjon, næringspolitikk, stakeholderanalyser og samfunnsansvar. Stakeholder as baserer sine tjenester på inngående fagkunnskap og bred erfaring fra næringsliv, organisasjonsliv og myndigheter. Stakeholder as har erfaring fra å veilede bedrifter i håndtering av miljømessig og sosial risiko både i forbindelse med utvikling av strategier for samfunnsansvar, stakeholderanalyser, oppfølgingsmetoder, interne retningslinjer og rapportering.  Prosjektets hovedkontakt i Stakeholder as er Kristin Holter.

Kristin Holter har studert statsvitenskap på hovedfagsnivå og har en mastergrad i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo. Hun har erfaring fra samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter om samfunnsansvar og menneskerettigheter fra Utenriksdepartementet, Norges Forskningsråd og Initiativ for etisk handel. Fra 2009 har hun som partner i Stakeholder as bistått kunder fra næringsliv, sivilt samfunn og offentlig sektor i utførelsen av oppgaver som analyse- og strategiarbeid, policyutforming, verktøyutvikling, leverandøroppfølging, intern forankring, workshops og kurs, stakeholderdialog, bærekraftsrapportering/rapportering etter GRI og annen kommunikasjon av samfunnsansvar.

Kristin Holter har inngående kunnskap om samfunnsansvar i leverandørkjeden, blant annet som leder for Initiativ for etisk handel (IEH). I perioden 2007-2009 ledet Holter arbeidet med å definere offentlige innkjøperes handlingsrom med hensyn til å stille krav om etisk forsvarlige produksjonsforhold, noe som da ble sett på som i strid med innkjøpsregelverket. Holter medvirket til utviklingen av Initiativ for etisk handels veileder Etisk handel i praksis – en veileder for bedrifter. Holter har holdt kurs i kundekrav knyttet til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter for produsenter i Indonesia, Vietnam og Uganda.

 

ilpistakeholder-logo-RGB