Det sveitsiske OECD-kontaktpunktet har nylig ferdigbehandlet en klage fra Society for Threatened Peoples (STP) mot BKW Group angående deres investeringer i Nordic Wind Power DA. Det norske kontaktpunktet har vært støtte-kontaktpunkt i saken.

Sveits’ kontaktpunkt inviterte partene til mekling, og partene kom til enighet om en avtale 30. juli. Sveits’ kontaktpunkt gratulerer partene med å ha oppnådd enighet om spørsmålene som er reist i klagen.

Om klagen fra STP mot BKW Group

STP hevdet i klagen mot BKW Group at selskapet har brutt OECDs retningslinjer, ved at de ikke hadde gjennomført tilstrekkelig aktsomhetsvurderinger i sine investeringer i Fosen Vind vedrørende samer og urfolks rettigheter og interessentdialog.

Avtalens innhold

Partene gjennomførte mekling i regi av Sveits’ nasjonale kontaktpunkt, med mål om etterlevelse av OECDs retningslinjer. Partene har i en avtale blitt enige om følgende:

  • BKW vil oppdatere sin Code of Conduct i tråd med OECDs retningslinjer, og særlig innarbeide sin forpliktelse til å respektere menneskerettighetene og prinsippet om forhåndssamtykke gitt på fritt og informert grunnlag (FPIC – Free, prior and informed consent).
  • BKW vil videreutvikle sine aktsomhetsvurderinger med særlig fokus på sårbare grupper og interessentdialog, både i egen virksomhet og hos forretningsforbindelser.
  • BKW vil stille sin egen klagemekanisme til rådighet for alle grupper som er berørt av selskapets egen virksomhet eller av forretningspartnere.

 

Mer informasjon om avtalen: