stmeld35_middelsOECDs retningslinjer trekkes frem av Stortinget i behandlingen av «Sammen om jobben» – om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet. Stortinget sier at Norge «i sin utviklingspolitikk og støtte til norske bedrifters etableringer ute, må kreve høye standarder når det gjelder respekt for menneskerettigheter og miljø. Det inkluderer etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.» Det vises også til ILOs åtte kjernekonvensjoner.

Stortinget uttaler videre at «bevisst vurdering av risiko gjennom aktsomhetsvurderinger, basert på blant annet FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer må være en forutsetning for støtte over bistandsbudsjettet. Kravene til rapportering fra selskapene som mottar ulike støtteordninger bør inkludere etterlevelse av menneskerettigheter og en bærekraftig utvikling.»

Kontaktpunktet ser svært positivt på at OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper og ILOs kjernekonvensjoner nevnes tydelig av Stortinget.  Sitatene er hentet fra innstillingen til utenriks- og forsvarskomiteen, og meldingen er nå enstemmig vedtatt av Stortinget. Kontaktpunktet ser frem til den videre gjennomføringen av tiltakene i meldingen og står til rådighet for bedrifter eller andre som har spørsmål om OECDs retningslinjer.

Bakgrunn:
Meldingen «Sammen om jobben» inneholder en rekke tiltak for å øke innsatsen for å bedre rammevilkår for private investeringer i fattige land. Norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon. Nye ordninger for samarbeid med næringslivet skal etableres. Du kan lese mer om tiltakene i  Utenriksdepartementets pressemelding fra offentliggjøringen av meldingen.

Sivilt samfunn, herunder ForUM, har vært engasjert i arbeidet med meldingen – se her for ForUMs nettsak, samt her for RORGs nettartikkel.

Også næringslivet er opptatt av dette temaet, og meldingen stod sentralt på «Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling» i februar i år. Der diskuterte deltakerne bl.a. hvordan privat og offentlig sektor skal samarbeide for å fremme vekst og jobbskaping i utviklingslandene.