Saken gjaldt aktsomhetsvurdering, oppreisning og offentliggjøring av opplysninger i forbindelse med en kranulykke som fant sted 1. mai 2017 på Samsung Heavy Industries’ verft i Geoje i Korea. Ulykken skjedde under byggingen av en oljeplattformmodul til Martin Linge-prosjektet på den norske kontinentalsokkelen. Seks arbeidere omkom og 25 ble skadet. Klagerne hevdet at minst 150 arbeidere som var vitne til ulykken, ble traumatisert og trenger behandling.

Klagerne var Samsung Heavy Industries Martin Linge Project Crane Accident Workers Support Team (Workers Support Team) og Korean Transnational Corporations Watch (KTNC Watch). Selskapene klagen gjelder, er Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (Samsung HI), Technip Energies N.V., Equinor ASA og TotalEnergies E&P Norge AS (TEPN).

Klagen ble i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper inngitt til de nasjonale kontaktpunktene i Korea, Frankrike og Norge. Koreas kontaktpunkt besluttet å behandle spørsmålene som gjaldt Samsung HI, separat. Norges kontaktpunkt fungerte som hovedkontaktpunkt for spørsmålene som gjaldt selskapene med hovedkontor i Europa, altså TEPN, Equinor og Technip Energies, med støtte fra de franske og britiske kontaktpunktene. Det ville ha vært bedre å behandle alle spørsmålene samlet.

Klagerne hevdet at TEPN og Technip Energies forårsaket ulykken, og at Equinor medvirket til ulykken ved ikke å ha gjennomført tilstrekkelige aktsomhetsvurderinger for å identifisere og redusere risikoen for kollisjon mellom kranene. Klagerne hevdet videre at selskapene hadde ansvar for å sørge for eller samarbeide om oppreisning til de berørte arbeiderne og også samarbeide om å bedre sikkerheten i skipsbyggingsindustrien. Klagerne anmodet også selskapene om å offentliggjøre granskingsrapporten som TEPN, Technip Energies og Samsung HI utarbeidet like etter ulykken.

Tilbudet fra Norges kontaktpunkt om mekling ble akseptert av alle parter, som sammen med erfarne, profesjonelle meklere investerte mye tid og krefter i prosessen. Norges kontaktpunkt berømmer partene for deres sterke engasjement for prosessen over lang tid. Kontaktpunktet beklager at det på grunn av koronapandemien ikke var noe annet alternativ enn å gjennomføre meklingen digitalt, noe som både påvirket og forlenget prosessen. Til tross for iherdig innsats fra alle parter kom de dessverre ikke til enighet.

Etter at meklingen mislyktes, undersøkte Kontaktpunktet spørsmålene i klagen på grunnlag av opplysninger fra partene og i samsvar med Kontaktpunktets prosedyreregler. Kontaktpunktet konkluderer med at TEPN, Equinor og Technip Energies verken forårsaket eller medvirket til ulykken ved verftet til Samsung HI, men at selskapene er direkte knyttet til ulykken gjennom en forretningsforbindelse. Kontaktpunktet opplyser at det går klart frem av de faktiske forhold at Samsung HI forårsaket ulykken, noe som heller ikke blir bestridt, og selskapet er derfor ansvarlig for å rette opp negativ påvirkning.

I henhold til OECDs retningslinjer finner imidlertid Kontaktpunktet rom for forbedring med hensyn til selskapenes interessentdialog, som bør stå sentralt gjennom hele prosessen for aktsomhetsvurderinger. Kontaktpunktet anbefaler partene i framtiden å styrke interessentdialogen i sine egne virksomheter og hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

Kontaktpunktet anbefaler videre at TEPN, Equinor og Technip Energies bruker sin innflytelse overfor Samsung HI for å sikre oppreisning til ofrene for ulykken. Kontaktpunktet anbefaler også at selskapene oppfordrer Samsung HI til å søke samarbeid med andre bransjeaktører for å ivareta helse, miljø og sikkerhet i skipsbyggingsindustrien.

Endelig anbefaler Kontaktpunktet at selskapene følger opp de gode intensjonene de ga uttrykk for i meklingsprosessen, og formidler deler av granskingsrapporten til klagerne på en måte som ikke undergraver tilliten til bransjens egne undersøkelser av ulykker.

Professor Ola Mestad, som ledet Kontaktpunktets behandling av saken, sier at denne enkeltsaken viser at selv om en bedrift ikke har forårsaket eller medvirket til negativ påvirkning, har den likevel ansvar for å bruke sin innflytelse til å påvirke den som har forårsaket skade, til å sørge for gjenoppretting.

Se slutterklæringen her (på engelsk).
Oppsummering på norsk her.

For kommentarer/intervju, kontakt:
Professor Ola Mestad, leder for saksbehandlingen,
tlf. +47 928 81 455, e-post: ola.mestad@jus.uio.no