Eierskapsmeldingen slår fast at formålet om høyest mulig avkastning over tid forutsetter at selskapene er bærekraftige og opptrer ansvarlig.

Regjeringen har lagt frem Melding St. 8 – Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskapning, se pressemelding.

Meldingen tydeliggjør og styrker statens forventninger til at selskap er ledende i sitt arbeid med ansvarlig næringsliv, etterlever OECDs retningslinjer og gjør aktsomhetsvurderingerFrode Elgesem, leder Kontaktpunktet

Tre viktige budskap om ansvarlig næringsliv i eierskapsmeldingen:

  • Norske statseide selskaper skal være ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet
  • Formålet om høyest mulig avkastning over tid forutsetter at selskapene er bærekraftige og opptrer ansvarlig
  • OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er det mest omfattende settet av retningslinjer for ansvarlig næringsliv og omfatter også FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner – og selskapene må utføre aktsomhetsvurderinger.

Staten har høyt ambisjonsnivå for selskapenes arbeid med ansvarlig virksomhet; det forventes at selskapene er ledende i sitt arbeid. Dette fordi det er en forutsetning for lønnsomhet på siktNæringsminister Torbjørn Røe Isaksen

illustrasjon av modellen for aktsomhetsvurderinger
Eierskapsmeldingen har en egen boks om OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger.

Les mer om hvilke forventninger meldingen angir om ansvarlig næringsliv i Kontaktpunktets oppsummering.