Hagen åpnet Kontaktpunktets webinar 28. april Ansvarlig næringsliv i koronakrisen.

– Vi vet at velfungerende og ansvarlig næringsliv er avgjørende for å nå bærekraftsmålene, uavhengig av koronapandemien, sa Hagen.

Uvant å ha panelsamtale i en tom sal, men det var stor interesse for livestrømmen på YouTube.[dss-hidden]

– Ansvarlighet er en styrke for bedriftene

Statssekretær Marianne Hagen.[dss-hidden]
Hagen var krystallklar på at koronakrisen ikke endrer på regjeringens forventninger til norske selskaper om at de kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UNGP, og gjør aktsomhetsvurderinger. Samtidig viste hun til at ansvarlighet, også i krisetid, er en styrke for bedriftene. Ansvarlighet er en forutsetning for høyest mulig avkastning over tid, sikrer et godt omdømme og gjør selskaper mer robuste, understreket hun.

– Vi oppfatter at norsk næringsliv er opptatt av ansvarlighet, men kunnskapen om hva dette innebærer er ikke nok utbredt. Utestasjonene kan spille en viktig rolle i å veilede bedrifter med å håndtere risiko, sa Hagen.

Hagen ga ros til Kontaktpunktets årsrapport, som viser bredden i Kontaktpunktets arbeid med veiledning om ansvarlig næringsliv generelt og Kontaktpunktets profesjonelle håndtering av klagesaker.

Selskaper som følger internasjonale OECD-standarder for ansvarlig næringsliv, er bedre rustet til å håndtere risiko og til å trappe opp virksom-heten når krisen har lagt seg.Statssekretær Marianne Hagen

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet, fulgte opp statssekretærens tydelige budskap. Koronakrisen medfører en radikal og dramatisk endring av risikobildet for nesten alle norske bedrifter, sa Elgesem. Det fordrer at bedrifter gjør nye aktsomhetsvurderinger for å få en helhetlig forståelse av konsekvensene av Covid-19 og hvordan best håndtere disse.

Bekymret for negative konsekvenser av koronapandemien

Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.[dss-hidden]
Kontaktpunktet er bekymret for den negative innvirkning som Covid-19-pandemien har på arbeidsforhold og arbeidstakeres rettigheter, for miljø, menneskerettigheter, konkurranseforhold, korrupsjon og alle de andre viktige temaene som OECDs retningslinjer dekker, sa Elgesem.

Det er avgjørende for alle virksomheter å unngå at man i denne krisetiden gjør feilgrep som hefter ved virksomheten når man en dag skal tilbake i markedet og i normal drift. Ansvarlig forretningsdrift er ikke en ekstra kostnad. Det er spørsmål om å arbeide strategisk for å håndtere risiko og bygge beredskap og motstandskraft, understreket Elgesem, og ga konkrete eksempler på situasjoner bedrifter kan stå ovenfor.

– Man bør ikke være den bedriften som ikke klarte å motstå fristelsen til å bestikke tjenestemenn for å få en etterlengtet kontrakt; som ikke forstod at man handlet med kriminelle og derfor fikk ubrukelige varer; som droppet kostnader til å rense utslipp som medførte miljøødeleggelser; eller som presset tiden for leveranser slik at varene ble produsert med bruk av tvangsarbeid, barnearbeid eller på en måte som medfører risiko for arbeidstakere, eller være den som delte ut overskudd til eiere samtidig som kontrakter med leverandører ble kuttet slik at arbeidere i lavkostland ble satt på porten, sa Elgesem.

Denne krisen er selve testen for norske bedrifter på om de er levedyktig, om bedriften er et interessant investeringsobjekt, en pålitelig forretningspartner og et interessant sted å jobbe.Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet

NHO: Risiko må alltid håndteres

Mari Sundli Tveit, områdedirektør politikk i NHO. [dss-hidden]
Mari Sundli Tveit, områdedirektør politikk i NHO, understreket at NHO har sterkt fokus på bærekraftsmålene og tar ingen snarveier selv om det er en svært krevende tid. Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er en styrke for å håndtere krisen, ifølge Tveit. NHOs medlemsbedrifter har rapportert om at krisen gir utfordrende forhold i leverandørkjeden. Samtidig understreket Tveit at NHO forventer at risiko er noe som alltid må håndteres, og i krisetid mer enn noen gang. OECDs retningslinjer er nødvendig i dette arbeidet, sa Tveit, og viste også til OECDs veiledere som gode hjelpemidler.

Ifølge Tveit jobber mange bedrifter godt med ansvarlig næringsliv, men hun erkjente at kunnskapen er for lav og at det er behov for mer veiledning om hva det konkret innebærer. Tveit roste Kontaktpunktets årsrapport, som viser bredden i arbeidet med å fremme OECDs retningslinjer overfor næringslivet, og hun understreket at NHO ønsker tettere samarbeid om dette.

LO har vært med i forhandlinger om krisepakkene til næringslivet. Selv om det ikke er satt spesifikke krav om ansvarlighet til bedrifter som mottar støtte gjennom krisepakkene, understreket LO-sekretær Are Tomasgård at det norske lovverket ligger til grunn også i krisetid, og at forventningene i OECDs retningslinjer gjelder. Han lovet at LO vil følge nøye med på hvordan krisestøtte blir brukt.

Vi vil være tøffe i klypa mot bedrifter som misbruker felleskapets krisemidler dersom de ikke opptrer ansvarlig.Are Tomasgard, LO-sekretær

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener at koronakrisen viser at det er behov for lovregulering av aktsomhetsvurderinger og at frivillighet ikke er nok. Hun oppfordret bedrifter til å sette av tid og ressurser til å gjøre nye aktsomhetsvurderinger i lys av Covid-19 og viste til interessentdialog som et viktig element for å få kunnskap om konsekvensene på bakken. Sund-Henriksen mener bedriftene må tenke langsiktig i dagens krisehåndtering.

Roar Haugland, konserndirektør i Scatec Solar, svarte på spørsmål til webinaret fra investorer, representert ved Norsif, som etterlyste informasjon om hva investorer skal se etter for å undersøke hvordan bedrifter håndterer risiko. Scatec Solar har redegjort i Kontaktpunktets årsrapport (s. 14) om hva slags rutiner de har for å opptre ansvarlig og gjøre aktsomhetsvurderinger. Haugland viste til at Scatec Solar har satt krisestab og har tett kontakt med investorer, som stiller en rekke konkrete krav, og at de redegjør for sitt risikoarbeid både i kvartalsrapport og årsrapport. Helt konkret viste han til at han nylig hadde redegjort for Scatec Solars krisehåndtering for et tysk analyseselskap, som representerer 6000 internasjonale investorer.

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.[dss-hidden]
Roar Haugland, konserndirektør i Scatec Solar.[dss-hidden]