Norskeide Mindoro Nikkel Prosjekt på Filippinene brøt OECDs retningslinjer og burde ha konsultert en bredere gruppe av urfolk og vært mer åpen om miljøulemper, konkluderer det norske OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Framtiden i våre hender (FiVH) klaget Intex Resources inn for det norske kontaktpunktet i januar 2009. Philippine Indigenous Peoples Links og Alamin støtter klagen mot Mindoro Nickel Project (MNP).

Kontaktpunktet anerkjenner at prosjektet fortsatt er på et planleggingsstadium, men har funnet at selskapet ikke har opptrådt i henhold til OECDs retningslinjer for konsultering med berørte og for miljøet. Kontaktpunktet gir også anbefalinger for hvordan selskapet kan vite og vise hvordan det minimerer risiko for negative effekter på miljøet og berørte grupper, særlig urfolk. Kontaktpunktet har ikke funnet bevis for korrupsjon, men anbefaler at rette myndigheter undersøker dette nærmere.

Intex har gjennomført omfattende miljøkonsekvensanalyser og sosiale konsekvensanalyser, de har konsultert noen urfolksgrupper og de planlegger å bruke teknisk avanserte løsninger for å redusere mulig negative konsekvenser. Men selskapet har fortsatt et stykke igjen når det gjelder å oppfylle OECDs retningslinjer, sier leder for det norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, dekan og professor Hans Petter Graver.

Viktige anbefalinger gjelder forbedrede konsultasjoner med berørte grupper og miljøvurderinger og informasjon.

Kontaktpunktet anbefaler selskapet å identifisere primære og sekundære grupper som kan berøres av det planlagte prosjektet og konsulterer alle urfolk som berøres av gruven og tilknyttet infrastruktur. Intex anbefales å utvikle miljøkonsekvensanalyser (EIA) i tråd med internasjonale standarder, som International Finance Corporation’s (IFC) Performance Standards, å gjøre konsekvensanalysen offentlig kjent på lokalt språk, ferdigstille EIA-en i samråd med berørte grupper og la den evalueres av en uavhengig tredjepart.

Kontaktpunktet anbefaler at selskapet oppretter en klagemekanisme i tråd med FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter, som dekker et bredt felt, inkludert helse, miljø og sikkerhet, arbeidstakerrettigheter og klager fra berørte til selskapet.

Selskapet er vurdert opp mot OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper som gir anbefalinger for ansvarlig næringslivsatferd. Alle medlemsland i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har et nasjonalt kontaktpunkt (NCP) som behandler klager mot selskaper etter OECDs retningslinjer.

Avslo tilbud om dialog
Det norske kontaktpunktet konkluderer klagen etter tre års undersøkelser.

Kontaktpunktet ble omorganisert i 2010 og gjort uavhengig av regjeringen. Det nye Kontaktpunktet startet opp 1. mars 2011. Det tidligere Kontaktpunktet hadde da blant annet bestilt og fått gjennomført en uavhengig utredning fra JSL Consulting som ble oversendt selskapet 25. februar 2011. Det nye Kontaktpunktet tilbød klageren og selskapet å legge til rette for dialog 20. mars, men tilbudet ble avslått. Dermed startet Kontaktpunktet arbeidet med sin egen vurdering av klagen. 20. juni oversendte Kontaktpunktet en liste med spørsmål til selskapet for ytterligere avklaringer. Både klager og selskap fikk utkast av rapporten 7. november. Da Kontaktpunktet vedtok rapporten 28. november, ble den endret i lys av innspill fra begge parter.

Rapporten bygger på dokumentasjon fra partene, en uavhengig faktainnsamling fra JSL Consulting som ble bestilt av det norske kontaktpunktet, miljøekspertvurderinger fra blant annet Norsk Vannforskningsinstitutt (Niva), ambassaderapporter, filippinsk lovgivning og reguleringer samt FN-dokumenter og andre rapporter.

Kontaktpunktets rapport og spørsmål til selskapet er tilgjengelig på www.ansvarlignæringsliv.no.