skattAvsløringene i Panama Papers har bl.a. fokusert på lovligheten av det som er gjort. Internasjonal skatteplanlegging er imidlertid ikke bare et juridisk spørsmål. «I don’t care if it’s legal, it’s wrong.» Sitatet fra USAs president Obama (2014) er tittelen på dette innlegget fra Roel Nieuwenkamp, formannen i OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv. Hans hovedbudskap er at beskatning er en «core corporate social responsibility issue» og at det finnes forventninger utover de juridiske, blant annet i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.

I OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) pågår et viktig internasjonalt arbeid knyttet til skattespørsmål. Det er blitt nevnt av flere denne uken, bl.a. i denne kronikken av professor i skatterett Ole Gjems-Onstad.

I tillegg har OECD en sentral rolle gjennom OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap. Retningslinjene er anbefalinger om ansvarlig næringsliv fra myndighetene i OECDs medlemsland (herunder Norge) til flernasjonale selskaper. Der finner man anbefalinger knyttet til både skatt og til åpenhet. Selskaper anbefales bl.a. til «å følge skattelover og -forskrifter i landene der de driver virksomhet, både hva lovens bokstav og ånd angår.», se norsk uoffisiell oversettelse av kap XI . Selskaper skal altså se hen til lovens ordlyd, men også til dens intensjon. Noe kan være lovlig, men allikevel feil.

Dette fremheves også av professor dr.juris ved UiO, Beate Sjåfjell som i en kronikk i Aftenposten sier at «Skatteparadiset lever av å holde informasjon skjult for andre land og av å legge til rette for at økonomisk aktivitet i andre land ikke skattlegges eller skattlegges svært lavt. Dette kan være lovlig eller ulovlig. Det vil ofte være uetisk. Penger kanaliseres bort fra land hvor den økonomiske aktiviteten har funnet sted, og det undergraver samfunns grunnlag for velferd – i vår rike del av verden og i utviklingsland.» (vår utheving).

I ovennevnte innlegg trekker Nieuwenkamp også frem OECD-systemet med nasjonale kontaktpunkt som kan behandle klager mot selskaper for påstått manglende etterlevelse av Retningslinjene. Hittil er en slik klagesak fremmet (i Sveits med påstand om at et flernasjonalt selskap brukte ulike metoder for å slippe å betale skatt i Zambia). Nieuwenkamp anser det sannsynlig at det vil dukke opp flere slike saker for kontaktpunktene.

Internasjonale investeringer og handel mellom land er avgjørende for utviklingen av verdenssamfunnet. OECD arbeider for å fremme dette gjennom åpne investeringer over landegrenser. Samtidig har organisasjonen satt opp forventninger til hvordan flernasjonale selskaper skal opptre ansvarlig. Ikke bare lovlig, men ansvarlig. Det er en stadig økende etterspørsel om informasjon knyttet til skatt, eierskap og finansielle forhold. Retningslinjene oppfordrer selskap til å vise åpenhet, og en ansvarlig forretningspolicy på disse områdene kan hjelpe selskap når de skal styre i landskap som ikke er strengt lovregulert.