Kontaktpunktet gjennomgikk en «Peer Review» 21.-23. oktober 2013. Det er en frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå. Hovedkonklusjonen til evalueringsteamet var at det norske kontaktpunktet fungerer svært godt og oppfyller sitt mandat.

Hensikten med en slik evaluering er å identifisere god praksis og gi anbefalinger til forbedringer til kontaktpunktet som blir evaluert. Samtidig ønsker man å trekke frem forhold som også de andre kontaktpunktene kan lære av. Kontaktpunktet fra Canada ledet evalueringen med støtte fra kontaktpunktene fra Belgia, Colombia, Nederland og Storbritannia. I tillegg deltok sekretariatet til OECDs investeringskomité. Ungarn og Mexico var observatører. Det norske kontaktpunktet hadde leid inn den uavhengige organisasjonen Shift til å organisere evalueringen.

Teamet konkluderte med at det norske kontaktpunktet fungerer svært godt, og kom også med en rekke anbefalinger til forbedringer. Blant de viktigste anbefalingene var: 1) å styrke informasjonsarbeidet rettet mot forvaltning som jobber med ansvarlig næringsliv i privat og offentlig sektor og mot små og mellomstore bedrifter, 2) å legge mer vekt på å hjelpe parter i klagesaker med å følge opp og implementere meklede avtaler 3) å vektlegge enda mer mulighetene som ligger i dialog og mekling i saker der det er vanskelig å få partene til å delta i dialog 4) å fortsette å dele god praksis med andre kontaktpunkter og bidra til kapasitetsbygging med sikte på å oppnå at kontaktpunktene fungerer så likt som mulig. Kontaktpunktet har vedtatt en overordnet oppfølgingsplan og Sekretariatet har innarbeidet konkrete tiltak i sin virksomhetsplan for 2014/2015. Representanter for norsk bedrifter, forvaltning, sivilt samfunn og fagforeninger kom i februar med innspill til både oppfølgingsplanen og virksomhetsplanen. Deretter ble oppfølgingsplanen lagt frem i et felles møte for Working Party on Responsible Business Conduct og de nasjonale kontaktpunktene 20. mars d.å. Det kom mange nyttige innspill både på oppfølgingsmøtet i Oslo og på møtet i OECD i Paris, og Sekretariatet vurderer fortløpende hvordan kontaktpunktets arbeid kan forbedres ytterligere. Alle innspill mottas med takk!

I tillegg har Shift, på oppdrag fra Kontaktpunktet, lagd et oppsummeringsdokument med innspill til hvordan fremtidige Peer reviews/fagfelleevalueringer kan organiseres. Det ble lagt frem for de nasjonale kontaktpunktene på deres årsmøte i juni i Paris. Se nedenfor for link til «NCP Peer Review Methodology Observation».

Les «Peer Review-rapporten» her
Peer Review Follow-Up Plan

NCP Peer Review Methodology Observation fra Shift