OECD Corr ExtractOECDs retningslinjer har forventninger til næringslivet vedr. anti-korrupsjon og bekjempelse av bestikkelser, og mange land har supplert disse med straffesanksjonerte lovregler. Realitetene viser imidlertid at korrupsjon og bestikkelser fortsatt er svært utbredt i mange land. En ny OECD-rapport kartlegger korrupsjonsrisikoene i hele verdikjeden til olje-, gass- og gruvesektoren. Den gir også anbefalinger til hvordan man kan unngå/redusere disse risikoene. Rapporten er først og fremst tenkt som en hjelp til myndigheter som bør forstå kompleksiteten av realitetene, men det kan også være nyttig lesning for selskaper og andre aktører for å unngå/redusere risikoen for å bli innblandet i korrupsjon.


Korrupsjonsrisiko i alle faser

Rapporten får frem de ulike risikoene som finnes på de forskjellige stadiene i en utvinningsprosess: fra perioden frem til myndighetene beslutter at naturressursene skal utnyttes, via tildeling av lisenser, operasjonsfasen, innsamling av inntekter fra selskaper og til myndighetenes bruk av inntektene. Informasjonen er hentet fra 131 rettssaker. Kartleggingen viser at en én-dimensjonal tilnærming til bekjempelse av korrupsjon fra myndighetene ikke vil lykkes.

Råd til selskap
Selskap som har vært innblandet i de 131 rettsakene, har ofte gjennomført mangelfulle aktsomhetsvurderinger («due diligence»). Selskap anbefales å ha solide og omfattende anti-korrupsjonsstyringssystemer på plass, sammen med tilstrekkelige ressurser og en godt dokumentert risikokartlegging som revideres jevnlig. Mange land vil ha svakt utbygd regelverk på området, og da er det viktig at selskap ser hen til internasjonale standarder. Rapporten anbefaler eksempelvis å bruke sektorveilederen «OECD Due Diligence Guidance on Meaningful Stakeholder Engagement» for å redusere risikoen for uregelmessigheter i fobindelse med konsultasjonsprosesser. Et annet poeng som fremheves er behovet for sterk, uttrykkelig og synlig støtte fra ledelsen i dette arbeidet.

Rapporten er utarbeidet av OECDs «Initiative for Policy Dialogue on Natural Resource-based Development”, og en rekke aktører har bidratt, bl.a. «norske» U4 Anti-Corruption Resource Center. Les mer på OECDs sider, inkludert fra lanseringen av dokumentet under OECD Integrity Forum 2016 (« Fighting the Hidden Tariff: Global Trade without Corruption» (april 2016)