Kontaktpunktet følger med interesse det arbeidet Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) gjør med tanke på sosialt ansvarlige anskaffelser i offentlig sektor. De har arrangert flere frokostmøter i år; sist om bærekraftige matinnkjøp – se her for mer om det. Fremgangsmåten som Difi anbefaler likner veldig på prosessen med «due diligence» som er nevnt i OECDs retningslinjer, se nedenfor om deres «steg for steg»-prosess. Bedrifter som er leverandører til offentlige innkjøpere forventes å kartlegge risiko slik at de ikke bidrar til brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter .

Fra Difis hjemmesider:
Det offentlige har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte. Med et forbruk på ca. 400 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører og markeder i en bærekraftig og sosialt ansvarlig retning.

En stor andel produkter som er anskaffet av norske offentlige virksomheter blir produsert i lavkostland. Dette bidrar til økonomisk vekst, arbeidsmuligheter og utvikling. I mange land er det imidlertid dokumentert høy risiko for at varen er produsert under forhold som bryter mot internasjonale konvensjoner. Hvordan skal offentlige innkjøpere forholde seg til dette?

Difi har utarbeidet en liste med høyrisikoprodukter som er basert på omfattende dokumentasjon som viser systematiske brudd på ILOs kjernekonvensjoner (forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, diskriminering og rett til faglig organisering) og nasjonalt lovverk innen arbeidsrett og HMS. Ved anskaffelser av slike produkter anbefaler Difi å stille krav til at leverandører har systemer for å kontrollere at produksjon skjer under lovlige, sikre og anstendige forhold. Gjennom å stille krav til ansvarlig produksjon i leverandørkjeden sikres langsiktig gevinstrealisering og offentlige anskaffelser bidrar til økt respekt for menneskerettigheter internasjonalt.

På Difis hjemmesider går de gjennom de ulike stegene i en sosialt ansvarlig anskaffelsesprosess:
* Forankre
* Planlegge
* Gjennomføre
* Følge opp
* Rapportere
Se deres veileder her.

Difi har bl.a. utarbeidet en mal med anbefalte sosiale kontraktsvilkår som omfatter krav om etterlevelse av internasjonale menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Disse skal sikre anstendige arbeidsforhold ved produksjonsenhetene som utgjør leverandørkjeden for offentlige anskaffelser. Malen finnes også på engelsk på Difis sider.

De har også noe informasjon rettet mot leverandører som ønsker å delta i konkurranser der det stilles krav til sosialt ansvarlig leverandørkjedestyring.

Stortingsseminar om etiske innkjøp
Avslutningsvis nevnes at det arrangeres et åpent møte om temaet på Stortinget mandag 20. okt kl 9.15 – 12.00. Det er i regi av Framtiden i våre hender, SV og KrF.  Se her for mer om det møtet.