difi logo u tekstIEHlogo_

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser ligger nå til behandling i Stortinget, og i.h.t. lovforslaget vil det stilles nye krav og plikter til offentlige oppdragsgivere, bl.a. med tanke på å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Se lovforslagets § 5 om «Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn» som bl.a. sier (med vår utheving) at:

«Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter…..

Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.» Du kan lese høringsnotatet om lovforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) her.

Hvordan skal offentlige oppdragsgivere og leverandører forholde seg til dette?
Difi og IEH har i samarbeid utviklet et felles standard kontraktsvilkår for etiske krav i offentlige anskaffelser. Hensikten har vært å samordne og forenkle; både for offentlige innkjøpere og for leverandører. Det ferske dokumentet ble lansert fredag 22. april. Over 100 påmeldte fikk høre Liv Lunde fra NFD som ga en oversiktelig gjennomgang av lovarbeidet på dette området. Hun viste til EU-direktiv, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter,
men la til at forslaget til § 5 også er et politisk valg. Se mer på IEHs sider.

Difis Anne Cathrine Jacobsen presenterte de nye standardvilkårene, når de bør brukes og hvordan de kan følges opp.

iehforsideMagne Paulsen fra IEH la deretter frem en ny IEH-rapport: «Arbeidstaker- og mennskerettigheter i offentlige innkjøp – En undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser». Ifølge den stilles det gode, etiske krav i nær halvparten av 620 høyrisikoanskaffelser. Dette viser en positiv trend. Men i mange høyrisikoanskaffelser stilles det fortsatt mangelfulle eller ingen etiske krav.

Deretter fulgte samtale med Anne Cathrine Jacobsen (Difi),  Magne Paulsen (IEH),  Andreas Pihlstrøm (NHO), Nina Meldgaard Holum (B. Braun Medical AS) og Ina Theresa Sørfonden (Sogn og Fjordande fylkeskommune).

Difi har lagt ut hele arrangementet på Difis vimeo-profil.

Kontaktpunktet møter med jevne mellomrom leverandører og offentlige innkjøpere som ønsker å opptre ansvarlig og leve opp til forventningene i OECDs retningslinjer. De ønsker å respektere menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, ta vare på miljøet og ta avstand fra korrupsjon. De ønsker å opptre seriøst, men kan oppleve at konkurrenter presser produksjonsprisene gjennom dårlige arbeidsforhold eller manglende respekt for menneskerettigheter. Det å ta etiske hensyn kan virke krevende, og det er derfor positivt at IEH og Difi har samarbeidet om dette nye tiltaket for å bistå aktørene på dette feltet.

Det er viktig å legge til at krav knyttet til ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter ikke vil være relevante for alle anskaffelser. Det vil være naturlig at man kartlegger risiko knyttet til produkter og land der det er en særlig risiko for at leverandøren ikke opptrer ansvarlig. Difi har en liste over såkalte «høyrisikoprodukter«. Hvis det er stilt slike krav i kontrakten, så må oppdragsgiver følge opp leverandørene for å påse at kravene etterleves. NFD har understreket at nevnte lovforslag ikke er ment å pålegge oppdragsgiver uforholdsmessig store administrative byrder. Ingen kan garantere seg mot ulovligheter eller uønsket adferd i leverandørkjeden, men alle kan treffe tiltak for å bidra til å redusere risikoen for dette.

OECDs veileder for landbrukssektoren
OECDs veileder for landbrukssektoren

En slik tilnærming med kartlegging, prioritering og håndtering av risiko er i tråd med OECDs retningslinjer og metodikken kalt «due diligence»/aktsomhetsvurderinger. OECD har utarbeidet flere veiledere om «due diligence» i leverandørkjeden. I 2011 kom veilederen om «Konfliktmineraler og leverandørkjeden», og i år ble veilederen for «Landbrukssektoren og leverandørkjeden» lansert. I tillegg arbeides det med en veileder for tekstil og skobransjen som forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe om dette. Ellers kan vi nevne at Difi vil utarbeide veiledning, maler og verktøy som oppdragsgivere kan bruke slik at de kan leve opp til kravet i lovforslagets § 5 om å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i sine anskaffelser. IEH står også til rådighet dersom du ønsker mer informasjon og/eller hjelp. Se IEHs nettsak forut for møtet 22/4.