2021 markerer 10-års jubileet til OECDs reviderte retningslinjer for flernasjonale selskaper. OECDs retningslinjer er den bredeste globale standarden for ansvarlig forretningsdrift. Kjernen er forventningen om at selskaper utfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø.

OECD har utarbeidet et utkast til status og mulig behov for evaluering av retningslinjene og har nå dette på offentlig høring. Kontaktpunktet oppfordrer til at alle interessenter, som næringsliv, fagforeninger, sivilt samfunn, akademia, næringslivsorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og virkemiddelapparatet, bidrar med innspill og synspunkt.

Det har vært en rivende utvikling de siste ti år når det gjelder forventninger og krav til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv. Formålet med evalueringen og høringen er å se på sentrale utviklingstrekk, eventuelle mangler med retningslinjene og de nasjonale kontaktpunktenes rolle i håndteringen av klager på manglende etterlevelse av retningslinjene.

 

Hvem kan sende høringsinnspill

Høringen er åpen for alle: næringsliv, sivilsamfunnsorganisasjoner, akademia og privatpersoner fra alle land. Høringsinnspillene er viktige og vil bidra til at retningslinjene forblir effektive og relevante i en verden i stadig utvikling.

Mer informasjon om høringen finnes på OECDs nettsider. Frist for å sende inn høringsinnspill til OECD er 14. september kl. 18:00.

Her er høringssvar fra BIACTUAC OECD Watch.

Disse er offisielle interessenter i OECD: TUAC – Trade Union Advisory Committee, BIAC – Business and Industry Advisory Committee og fra sivilsamfunnet: OECD Watch.

Fremgangsmåte for høringsinnspill:

Send gjerne en kopi av innspillet til Kontaktpunktet.

Kontaktpunktet kommer tilbake med mer informasjon om denne prosessen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er Norges delegat til OECDs Working Party on Responsible Business Conduct, som håndterer høringsprosessen. NFD har informert om høringen på sine nettsider her.