BIAC langOECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er 40 år i år, og runde tall inspirerer ofte til refleksjoner. I OECD-systemet er det et formalisert samarbeid med ulike rådgivende komiteer. Næringslivet har BIAC (Business and Industry Advisory Committee), mens fagforeningene har TUAC (Trade Union Advisory Committee). I tillegg følger OECD Watch, som er et internasjonalt nettverk av  frivillige organisasjoner, med på arbeidet og utviklingen av Retningslinjene. Nå har BIAC kommet med en artikkel i World Commerce Review der de sier litt om hvorfor hvorfor næringslivet bør vite om Retningslinjene og de nasjonale kontaktpunktene. Artikkelen viser bl.a. til den viktige revisjonen i 2011 der begrepet «due diligence» (aktsomhetsvurderinger) kom inn som en metode for å hjelpe bedrifter slik at de unngår eller begrenser skaden de selv – eller sine forretningsforbindelser – påfører omverdenen. BIAC avslutter med noen anbefalinger for fremtiden, herunder at  myndighetene må påse at de nasjonale kontatpunktene fungerer etter sin hensikt; at kontaktpunktene presenteres som en arena for mekling og dialog; at forventningene til næringslivet må være realistiske og at det er viktig å få flere land, herunder Kina og India, til å slutte seg til Retningslinjene.

Kontaktpunktet syns det er prisverdig at BIAC bruker 40-årsmarkeringen til å fremme Retningslinjene på denne måten og til å fremsette forslag til forbedringer. Dette er tema som også kommer opp på OECDs Global Forum on Responsible Business Conduct i Paris 8. – 9. juni i år der Kontaktpunktet vil delta.