OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder knyttet til mineraler fra konflikt- og høyrisiko-områder.

Hvis vi skal få til det grønne skiftet en på en måte der vi tar vare på både miljø og mennesker, er det viktig med ansvarlige leverandørkjeder. Dette var bakteppet for diskusjonene under OECDs Forum for ansvarlige leverandørkjeder i utvinning av mineraler, som fant sted i Paris 24.-28. april. Det var stor deltakelse i OECDs konferansesenter i Paris. Det var også mulig å følge forumet virtuelt.  

OECDs retningslinjer relevant på mange områder

Alt fra gull og kobolt til litium og magnesium brukes i produkter som forbrukere har kontakt med hver dag. Utfordringer knyttet til skatt, konflikt og væpnede grupper, korrupsjon, miljø og ansvarlige investeringer stod på agendaen i møtene. Flere stater delte erfaringer med komplekse utfordringer knyttet til mineralutvinning fra Colombia, Chile, Den Demokratiske Republikken Kongo, Mali og Burkina Faso. Det var også fokus på småskala gruvedrift (artisanal mining) og at dette medfører andre utfordringer enn storskala utvinning ved store, flernasjonale gruveselskaper. 

Ønsker regulering som skaper like konkurransevilkår

Det er varierende grad av ansvarlighet i bransjen. De som forsøker å drive ansvarlig har desto mer interesse i at det utvikles effektive reguleringer for å skape en «level playing field». Samtidig er det utfordrende dersom det blir et stort antall ulike reguleringer som ikke er samstemte, og der selskaper må bruke mer tid på rapportering enn implementering og praksis. Derfor er det viktig at enhver regulering og ethvert initiativ bygger på internasjonale standarder, som OECDs retningslinjer, slik at selskaper har en standard å forholde seg til.

Tilgjengelige veiledere fra OECD:

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger er det praktiske verktøyet for å få dette til på en god måte.

Veileder med praktiske tiltak for å identifisere og håndtere de verste formene for barnearbeid i leverandørkjeder for konfliktmineraler

OECD har i tillegg utarbeidet  en spesifikk veileder på aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder knyttet til mineraler fra konflikt- og høyrisiko-områder (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Denne ser spesifikt på utfordringer og risiko knyttet til mineralutvinning, og går i dybden på flere konkrete mineraltyper som gull, tinn, tantal og wolfram (tungsten). Veilederen ligger til grunn for flere reguleringer internasjonalt, ikke minst EUs konfliktmineralforordning. Conflict Minerals Regulation: The regulation explained.

Besøk OECDs nettsider for mer informasjon og veiledning på dette temaet: Guidelines for MNEs – Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)