Retningslinjene er den globalt ledende standarden for ansvarlig næringsliv og brukes i stort omfang i offentlig politikk og forretningspraksis. Retningslinjene ble sist oppdatert i 2011. Oppdateringen fra 2023 gir viktige føringer for de sosiale, miljømessige og teknologiske utfordringene som samfunnet og næringslivet står overfor.

«Kontaktpunktet har bidratt med innspill til oppdateringen av retningslinjene og ønsker de velkommen. Viktige endringer gjelder arbeid for å bekjempe klimaendringer og opprettholde biologisk mangfold. OECDs retningslinjer vil med dette forbli de ledende retningslinjene for bedrifter som vil opptre ansvarlig. Oppdateringene innebærer en styrking av de nasjonale kontaktpunktene og understreker deres viktige rolle med å sikre etterlevelse.» – Leder av Kontaktpunktet, Frode Elgesem

De oppdaterte retningslinjene er tilgjengelige her.

Blant de viktigste endringene er:

  • Anbefalinger til bedrifter om å tilpasse seg internasjonalt vedtatte mål for klimaendringer og biologisk mangfold
  • Innføring av forventninger om aktsomhetsvurderinger i forbindelse med utvikling, finansiering, salg, lisensiering, handel og bruk av teknologi, herunder innhenting og bruk av data
  • Anbefalinger om hvordan bedrifter forventes å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av konsekvenser og forretningsforbindelser knyttet til bruken av deres produkter og tjenester
  • Bedre beskyttelse av risikoutsatte personer og grupper, inkludert de som uttrykker bekymring for virksomhetenes atferd
  • Oppdaterte anbefalinger om offentliggjøring av informasjon om ansvarlig forretningsdrift
  • Utvidede anbefalinger om aktsomhetsvurderinger til å omfatte alle former for  korrupsjon.
  • Anbefalinger til bedrifter om å sikre at lobbyvirksomhet er i samsvar med retningslinjene
  • Styrkede prosedyrer for å sikre at de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv er synlige, effektive og funksjonelt likeverdige

Kravet til å utføre aktsomhetsvurderinger i åpenhetsloven er basert på OECDs retningslinjer. OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv er nå gjenspeilet i kapittel 2 i de oppdaterte retningslinjene. Det vil arbeides med en en norsk oversettelse av de oppdaterte retningslinjene, og Kontaktpunktet vil komme mer utfyllende informasjon om hva som er nytt i retningslinjene.

Henvendelser fra media kan rettes til Frode Elgesem, leder for OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, via tlf: + 47 416 96 089.

Om OECDs retningslinjer:

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper om ansvarlig næringsliv (retningslinjene) er anbefalinger fra myndigheter til flernasjonale selskaper med formål om å styrke næringslivets bidrag til bærekraftig utvikling og håndtere negative konsekvenser for mennesker, planeten og samfunnet. Retningslinjene støttes av en unik mekanisme, de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv (NCPs), som er opprettet av myndighetene for å fremme retningslinjenes effektivitet.

Oppdateringen av retningslinjene ble vedtatt av de 51 landene som har sluttet seg til retningslinjene, både OECD-medlemmer og ikke-medlemmer som står for to tredjedeler av verdenshandelen og de globale investeringene. I arbeidet med oppdateringen av retningslinjene var de institusjonelle interessentene Business at OECD, OECDs rådgivende fagforeningskomité og OECD Watch, som representerer millioner av bedrifter, arbeidstakere og medlemmer av det sivile samfunn over hele verden, tett involvert. Prosessen omfattet også to offentlige høringer som var åpne for interesserte aktører fra alle land.