1. mars 2011 ble den nye uavhengige klageinstansen for norske bedrifters etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper opprettet.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon i næringslivet.

Retningslinjene gir anbefalinger til flernasjonale bedrifter om ansvarlig næringsvirksomhet. Som OECD-land er Norge forpliktet til å ha et såkalt nasjonalt kontaktpunkt, som blant annet skal ta i mot klager på brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap begått av norske selskaper i utlandet.

Kontaktpunktet er ingen juridisk instans, men skal forsøke å løse saker gjennom dialog med partene. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet mellom partene, skal kontaktpunktet komme med en uttalelse med eventuelle anbefalinger til innklaget bedrift om hvordan saken bør følges opp.

Det norske kontaktpunktet ble etablert i 2000. I tråd med Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar, er det nye kontaktpunktet mer frittstående og faglig uavhengig fra 1. mars 2011. Utenriksdepartementet beholder det administrative ansvaret.

Medlemmer i det nye kontaktpunktet er

  • Hans Petter Graver, dekan Universitetet i Oslo (leder)
  • Elin M. Myrmel-Johansen, konserndirektør Storebrand
  • Gro Granden, spesialrådgiver LO
  • Jan-Erik Korssjøen, tidligere konserndirektør Kongsberg Gruppen

Medlemmene utnevnes på grunnlag av personlig kompetanse, ikke organisasjonstilhørighet eller verv. Utnevnelsen gjør Utenriksdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet i fellesskap, etter innstilling fra LO, NHO og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM).

Foruten å behandle klagesaker, skal nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer:

  • Gjøre retningslinjene kjent
  • Rapportere årlig til OECDs investeringskomité
  • Drøfte saker med berørte nasjonale kontaktpunkter i andre land

Det norske kontaktpunktet har et eget sekretariat med to fulltidsansatte. Sekretariatet utreder og forbereder klagesaker, samt bidrar til informasjonsaktivitet. Sekretariatet er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, har et eget budsjett og deler lokaler med Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland.