Unik mulighet til kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger.

Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sitt virke? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer?

Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer for tredje gang norske bedrifter til å delta på kurs for å diskutere disse og flere relevante spørsmål knyttet til aktsomhetsvurderinger.  Oppstart vil være høsten 2017. Kurset består av tre fulldags workshops. Det forventes at bedriftene deltar aktivt og forbereder seg til hver workshop. Første workshop avholdes tentativt 9. oktober, og det er ikke deltakeravgift.

Dersom din bedrift er interessert i å delta, så send en e-post til Kontaktpunktet her.

Målsettingen med kurset
Regjeringen forventer at norsk næringsliv legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sin virksomhet. Dette innebærer at bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger.

Målsettingen ved endt kurs er at bedriftene skal kunne svare på hvordan bedriften kan knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn gjennom sitt virke, og hvordan unngå dette.  Målsettingen er videre at bedriftene skal opparbeide seg kunnskap om og et bevisst forhold til risiko- og aktsomhetsvurderinger. Bedriftene vil også etter endt kurs ha god kjennskap til OECDs retningslinjer og sektorveiledere.

Videre er også målsettingen at bedriftene skal lage en plan for å (videre)utvikle systemer og rutiner for risiko- og aktsomhetsvurderinger, og lære hvordan denne metoden kan integreres i eksisterende systemer og rutiner i bedriften.

Hvem passer dette kurset for?
Kontaktpunktets kurs i aktsomhetsvurderinger er relevant for alle typer bedrifter, innen ulik sektor og av ulik størrelse. Innholdet i kurset vil bli tilpasset deltakernes behov, og det legges opp til at bedriftene skal sitte igjen med et sluttprodukt ved endt kurs.

Kontaktpunktets kurs vil også involvere relevante innledere som vil gi konkrete eksempler og belyser temaer som interessentdialog, arbeidstakerrettigheter, innkjøpspraksis, sertifiseringsordninger og statlige forventninger. Videre vil deltakerne få innsikt i nyttige verktøy for å fortsette dette arbeidet i egen bedrift.

Hva er metoden aktsomhetsvurdering?
Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger og begrenser risiko for skade forårsaket av egen bedrift eller gjennom en forretningsforbindelse, typisk gjennom sin leverandørkjede. Videre innebærer metoden at bedriftene avbøter faktiske konsekvenser og gjør rede for hvordan de håndterer negative konsekvenser av sin virksomhet.

Dette er en kontinuerlig prosess der berørte parter blir hørt gjennom interessentdialog.

Tidligere kurs og tilbakemeldinger
Totalt 27 bedriftene har i 2015 og 2016 deltatt på kurs i regi av kontaktpunktet. Les noen av deres tilbakemeldinger nedenfor.

– Før satt CSR-avdelingen og produktavdelingen med hvert sitt system for å følge opp leverandørkjeden. I løpet av kurset fant vi en løsning på hvordan vi kunne få en mer integrert prosess i begge avdelinger. Det CSR-avdelingen gjør i forhold til ansvarlighet har dessuten blitt mer integrert i produktavdelingens daglige virke.

Tone Cecilie F. Lie, CSR Manager, Eurosko

 

– Det var nyttig å få samlet informasjon om alt av lovverk, retningslinjer og forventninger per i dag, og dermed få oversikt over hele bildet. Det var nyttig å få innblikk i konkrete erfaringer i andre bransjer, hvor nivået ligger og hva vi har å strekke oss etter. Kurset ga også mulighet til å bygge nettverk med ressurspersoner.

Cathrine Dehli, Direktør for bærekraft, Nordic Choice Hotels

Ønsker du og din bedrift å delta?
Ta kontakt med Kontaktpunktet her. Les mer om tidligere kurs her.