Frode Elgesem har mange års erfaring med ansvarlig næringsliv, som er viktig for Kontaktpunket i en tid med økende etterspørsel.
© Fredrik Naumann/Felix Features

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv er svært glad for at Elgesem har takket ja til å fortsette som leder. Kontaktpunktet vil nyte godt av hans kunnskap og erfaring i en periode hvor det skjer mye på feltet ansvarlig næringsliv, ikke minst med hensyn til lovregulering både nasjonalt og internasjonalt.

Norge har fått åpenhetsloven og det er en løpende utvikling i EU og internasjonalt hvor ny lovregulering er bygget på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper sammen med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILOs erklæring om flernasjonale selskapers sosiale ansvar. Kontaktpunktet opplever en markant økning i henvendelser og interesse for mer veiledning og kunnskap.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt gratulerer Elgesem med oppnevnelsen.

– Utøvelse av samfunnsansvar er en svært viktig del av det å drive næringsvirksomhet, og OECDs kontaktpunkt skal være næringslivets fremste støttespiller i å etterleve OECDs retningslinjer, understreker Huitfeldt.

Elgesem har et sterkt engasjement for ansvarlig næringsliv og har vært medlem av Kontaktpunktet siden 2014, nominert av Forum for utvikling og miljø. I mars 2019 ble han oppnevnt som leder etter Ola Mestad.

Elgesem er lagdommer i Borgarting lagmannsrett og har lang bakgrunn som advokat hvor han har bistått sentrale norske virksomheter med spørsmål knyttet til næringsliv og menneskerettigheter, antikorrupsjon og konkurranserett. Han har vært medlem og leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg og er medlem av Dommerforeningens menneskerettsutvalg. I 2019 utga han boken «Næringsliv og menneskerettigheter» sammen med Njål Høstmælingen.