Hva er menneskerettigheter?

Hva er risikoen for at din bedrift påvirker disse negativt?

Hvordan kan din bedrift unngå å bryte menneskerettighetene gjennom aktivitetene i utlandet?

Human Rights Due Diligence er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger, forebygger, begrenser risiko for menneskerettsbrudd og gjør rede for hvordan de håndterer konsekvensene av sin virksomhet med hensyn til menneskerettigheter. Begrepet har sitt utspring i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (2011). De er inkorporert i en rekke internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, inkludert i OECDs retningslinjer. Gjennom blant annet regjeringens handlingsplan om næringsliv og menneskerettigheter (2015), stilles det økte forventninger til at norske bedrifter gjennomfører aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet.

Invitasjon til gratis kurs våren 2016

OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer norske bedrifter til deltakelse i prosjektet Human Rights Due Diligence i 2016. Prosjektet fokuserer på bedrifters risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd, og på hvilke tiltak bedriftene bør gjøre for å unngå brudd på disse. Deltakerne vil få opplæring i temaet menneskerettigheter, hvordan de kan kartlegge potensiell risiko for brudd, samt utvikle og integrere aktsomhetsvurderinger i bedriftens systemer og rutiner. Ved å fokusere på et selvvalgt og relevant fokusområde i bedriften, vil deltakerne få veiledning i å kartlegge risiko for brudd, og (videre)utvikle tiltak, systemer og rutiner innen det avgrensede temaet. Kursrekken er fri for kostnader for bedriftene, og vil foregå gjennom tre samlinger i løpet av våren 2016. Bedriftene vil også få tilbud om gratis konsulentbistand for å relatere kunnskapen tilegnet i kurset til den operative hverdagen i egen virksomhet.

Kontaktpunktet samarbeider med International Law and Policy Institute (ILPI) og Stakeholder som vil gjennomføre kursrekken. Samlingene er en fin anledning til å begynne eller videreutvikle bedriftenes egne rutiner vedrørende menneskerettigheter. Det er økte forventninger til at bedrifter utfører aktsomhetsvurderinger, og dette kurset er et konkret tiltak hvor bedriftene kan lære hvordan.

I 2015 gjennomførte OECDs kontaktpunktet et vellykket pilotprosjekt i Human rights due diligence, der 15 norske bedrifter av ulike størrelser deltok. Du kan lese mer om pilotprosjektet Human Rights Due Diligence 2015 på våre nettsider.

Ta kontakt med Sekretariatet på oecdncp@mfa.no dersom din bedrift er interessert i å delta, eller ønsker å høre mer. Utfyllende informasjon om kurset vil om kort tid publiseres på nettsidene.