OECDs Kontaktpunkt skal behandle en klage på at den norske bedriften Sjøvik AS fisker og driver fiskefabrikk i det ikke-selvstyrte området Vest-Sahara.

Saksdokumenter:

Klagen er levert av Støttekomiteen for Vest-Sahara til OECDs Kontaktpunkt Norge. Støttekomiteen hevder at Sjøvik AS gjennom sin virksomhet undergraver Saharawienes rett til selvbestemmelse og dermed bryter menneskerettighetene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

– At OECDs Kontaktpunkt tar saken opp til behandling betyr ikke at bedriften har brutt OECDs retningslinjer, understreker sekretariatsleder Hege Røttingen.

OECDs Kontaktpunkt Norge mottok klagen 5. desember 2011 og har vurdert om klagen er godt nok underbygget og knyttet til OECDs retningslinjer.

Tilbyr dialog
Støttekomiteen og Sjøvik AS vil bli invitert til et møte der Kontaktpunktet legger til rette for dialog og eventuelt mekling. Hvis dialog eller mekling ikke fører frem, vil Kontaktpunktet utrede saken og publisere en rapport om selskapet har brutt retningslinjene eller ikke.

OECDs Kontaktpunkt
Som medlem i Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og Utvikling (OECD) er Norge forpliktet til å ha et nasjonalt kontaktpunkt som skal behandle klager mot bedrifter for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. OECDs Kontaktpunkt er ingen juridisk instans, men legger til rette for dialog og utreder klagesaker på etisk grunnlag.

Det norske OECDs Kontaktpunkt er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, men faglig uavhengig av regjeringen og ledes av professor og dekan Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

Kontakt:
Hege Røttingen (sekretariatsleder)
22 24 45 99/95 40 94 93
www.ansvarlignæringsliv.no