NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM mangler også en strategi for å identifisere og håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i.

Det er konklusjonen til Norges nasjonale kontaktpunkt for OECDs retningslinjer. Kontaktpunktet er utnevnt av regjeringen som et uavhengig organ, og satt til å vurdere mulige brudd på disse internasjonalt anerkjente retningslinjene for ansvarlig næringsliv.

Norges Bank Investment Management (NBIM) har nektet å samarbeide med Norges OECD kontaktpunkt i vurderingen av om NBIM har brutt menneskerettighetene ved eierskap i gruveselskapet Posco, der NBIM eier 0,9 prosent. Posco India vil bygge et integrert stålverk med infrastruktur i Jagatsinghpur. Klagerne hevder at dette prosjektet vil føre til fysisk og økonomisk marginalisering av mer enn 20.000 mennesker, og mener at NBIM burde ha brukt sin innflytelse til å hindre eller redusere skaden.

– NBIM har argumentert med at OECDs retningslinjer ikke gjelder for minoritetsaksjonærer, og derfor nektet å svare på våre skriftlige spørsmål. Retningslinjene gjelder. Spørsmålet er hvordan de gjelder for en investor med mange små eierandeler, sier Hans Petter Graver, leder av det norske kontaktpunktet og professor i jus ved Universitetet i Oslo. Dette synet er støttet av FNs Høykommissær for Menneskerettigheter.

– Det er spesielt beklagelig at det statlig eide «oljefondet», og en av de største investorene i verden, ikke respekterer de retningslinjer som Norge har undertegnet i OECD, understreker Graver.

Kontaktpunktet viser til at NBIM er åpne om sin strategi og sitt arbeid for å bekjempe barnearbeid.

– Men for å etterleve OECDs retningslinjer må NBIM kunne vise frem en strategi for hvordan de vurderer og følger opp risiko for alle relevante menneskerettighetsbrudd, ikke bare for barnearbeid, sier sekretariatsleder Hege Røttingen.

For å opptre i tråd med OECDs retningslinjer, anbefales NBIM å:

  • Samarbeide med OECD kontaktpunktet ved å svare på kontaktpunktets spørsmål og akseptere kontaktpunktets tilbud om å legge til rette for dialog / mekling. Være åpen om hvordan NBIM er en ansvarlig investor i Posco-saken.
  • Utvide risikovurderingene sine til å omfatte hele spekteret av menneskerettigheter, og ikke bare til risiko for barnearbeid.
  • Identifisere hvilke risiki for menneskerettighetsbrudd som er mest utbredt i ulike sektorer eller typer investeringer. Utvikle en strategi for å håndtere slike risiki. NBIM oppfordres til å samarbeide med andre investorer for å øke sin påvirkningskraft.
  • Inkludere samarbeid med andre investorer i strategien for å oppfordre utvalgte selskaper med særlig risiko til å etablere en selskapsintern klagemekanisme.
  • Offentliggjøre strategien om risikovurdering for menneskerettighetene. Åpenhet vil gjøre NBIM mindre sårbar for kritikk om at NBIM behandler risiko for menneskerettighetsbrudd tilfeldig.

Se hele uttalelsen
Uttalelse fra FN om investorer og respekt for menneskerettighetene

Klagesaken
9. oktober 2012 leverte organisasjonene Lok Shakti Abhiyan, KTNC Watch, Fair Green and Global Alliance og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM) en klage til de nasjonale OECD kontaktpunktene i Sør-Korea, Norge og Nederland om påstått brudd på OECDs retningslinjer. Klagen var mot sørkoreanske Pohang Iron and Steel Enterprise (Posco) og to av selskapets investorer, nederlandske pensjonsfondet ABP og dets administrator APG, og norske Statens Pensjonsfond Utland. ABP/APG har valgt å samarbeide med det nederlandske kontaktpunktet.

NBIM
Norges Bank Investment Management (NBIM) er kapitalforvaltningsenheten til Norges Bank, som forvalter Statens pensjonsfond utland (fondet) på vegne av det norske Finansdepartementet samt det meste av Norges Banks valutareserver.

Ved utgangen av mars 2013 var markedsverdien av fondet 4182 milliarder kroner, fordelt på 62,4 prosent i aksjer, 36,7 prosent i rentepapirer og 0,9 prosent i eiendom.

Investeringene er spredt i selskaper utenfor Norge og i en rekke sektorer.

For mer informasjon:
Leder Hans Petter Graver h.p.graver@jus.uio.no. Tel +49-15735211520
Sekretariatsleder Hege Røttingen hege.rottingen@mfa.no Tel + 47-95409493