Åpenhetsloven krever at selskaper skal utføre aktsomhetsvurderinger med hensyn til «grunnleggende menneskerettigheter» og «anstendige arbeidsforhold». Etter OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv skal selskaper respektere menneskerettighetene. Det vil si at de skal unngå og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser på menneskerettighetene.

Men hva er egentlig «grunnleggende menneskerettigheter»? Hvordan kan selskaper forårsake, bidra til eller være direkte knyttet til menneskerettighetskrenkelser?

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har utarbeidet en tabell med eksempler på hvordan virksomheter kan ha negative konsekvenser for menneskerettighetene i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, og gir enkelte referanser til relevante ILO-instrumenter.

Formålet med tabellen er å inspirere til tenkning og prosesser i arbeidet med menneskerettslige aktsomhetsvurderinger i virksomheten. Den gir ikke en uttømmende oversikt over relevante menneskerettigheter eller tolkning av disse, men kan være et nyttig verktøy på veien. Tabellen er basert på et initiativ ved Shift og Mazars: How Can Businesses Impact Human Rights? (2015), som trekker på publikasjonen Human Rights Translated: A Business Reference Guide (2008).

Tabellen er tilgjengelig her.