Kapitel IV i OECDs retningslinjer omhandler menneskerettigheter og bygger på UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Kontaktpunktet følger derfor med i arbeidet som norske myndigheter har igangsatt for å lage en nasjonal handlingsplan for å følge opp prinsippene.

Utenriksdepartementets hjemmesider står det at:

«Handlingsplanen vil redegjøre for hovedpunktene i FNs veiledende prinsipper og hva disse innebærer for norske myndigheter. Videre vil planen identifisere hvilke myndigheter som følger opp de ulike saksfelt, beskrive hva som allerede gjøres på området og foreslå prioriterte tiltak. I tillegg har handlingsplanen som formål å styrke grunnlaget for næringslivets egen oppfølging av FNs veiledende prinsipper, for eksempel gjennom å angi forventninger og gi veiledning til private så vel som statlig eide selskaper.

Det er viktig for regjeringen å få innspill fra kompetansemiljøer, næringsliv og sivilt samfunn.»

På samme side inviteres næringsliv og sivilt samfunn til innspillsmøter. Møtene foregår 13. og 17. oktober, og det blir også muligheter til å sende inn skriftlig innspill. Se linken ovenfor for mer informasjon.

Kontaktpunktet tar sikte på å komme med innspill til prosessen. Det vil bli publisert her når det er klart.