Gjennom OECDs nye retningslinjer har stater forpliktet seg til å arbeide for at bedrifter i landet respekterer grunnleggende normer.

Les kronikk av Hans Petter Graver i Morgenbladet 10. juni 2011 fra spalten ”Fra Forskningsfronten”.