Kontaktpunktets leder, prof. Hans Petter Graver, deltar på dette halvdagsseminaret som arrangeres av Regnskogfondet og Forum for Urfolk i Bistanden. Det norske kontaktpunktet har hatt flere klagesaker der urfolks interesser har stått sentralt, og Graver vil si litt om vår håndtering av slike saker.

Tid: Tirsdag 4. november
kl. 09.00 – 12.15
Sted: Miljøhuset, Mariboes gate 8, 5.etasje.
Språk: Engelsk

Lett lunsj serveres etter seminaret.

Påmelding innen 28.oktober til:
rainforest@rainforest.no

Tekst fra Invitasjon til seminar om urfolk og næringsliv:
Dagens intensive jakt på ressurser fører til økt press på urfolks land, territorier og levesett. Deres rett til å delta i beslutningsprosesser som direkte påvirker deres livsgrunnlag blir stadig utfordret, og det rapporteres om økt vold mot menneskerettighetsforkjempere som taler urfolkenes sak.

Hvilke forpliktelser til å beskytte urfolks rettigheter har stater og selskaper i henhold til FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper?

Hvordan jobber Norge for å ivareta urfolks menneskerettigheter der disse måtte kollidere med norske næringslivsinteresser? Og hvilken vekt legger man på urfolks rettigheter i regjeringens arbeid med handlingsplan for å implementere FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter?