Myanmar flagOECD arrangerte to konferanser i Myanmar (1. og 4. mars) for å lansere OECD Investment Policy Review of Myanmar og fremheve viktigheten av ansvarlige investeringer/næringsliv i landet. Det norske kontaktpunktet (Kolshus fra sekretariatet) deltok med presentasjoner på begge arrangementene.«Promoting Responsible Investment in Myanmar» var tittelen på heldagskonferansen som OECD arrangerte 1. mars i Naypyitaw, Myanmar. Over 70 personer fra myndighetsapparatet, parlamentsmedlemmer, samt ambassader fikk med seg lanseringen av OECD Investment Policy Review of Myanmar som representerer det første internasjonale samarbeidet med Myanmar om investeringsklimareform. Dokumentet legger vekt på mulighetene og utfordringene for Myanmar nå som landet har åpnet opp for investeringer fra utlandet. Den har egne kapitler om bl.a. eksisterende investeringsregelverk, om skattepolitikk, om å utvikle fianssektoren, infrastruktur og landbrukssektoren. Kapittel 2 ser på hvordan man kan sikre at investorer opptrer ansvarlig slik at de bidrar til en bærekraftig og inkluderende utvikling. Hele dokumentet er tilgjengelig her: Myanmar Investment Policy Review

Dokumentet ble presentert av Dr. Stephen Thompson (Head of OECD Investment Policy Reviews) som la stor vekt på den brede og kapasitetsbyggende prosessen som hadde ledet frem til «Reviewen». På det generelle plan, trakk han frem viktigheten av respekt for rettsstatsprinsippene («rule of law») for å gi investorer trygghet og forutsigbarhet. Han berømmet Myanmar for å ha vedtatt en rekke nye lover, men sa samtidig at det er en fordel med grundige og inkluderende lovgivningsprosesser. Han understrekte også behovet for å påse at alle de nye lovene samsvarer med hverandre og at det er kapasitet til å implementere dem. Dagens regelverk gir myndighetene stor diskresjon/skjønnsutøvelse ved vurdering av prosjekter, og han sa at flere investorer har sagt at de ser på det som en utfordring. Han viste til den nye investeringsloven som har endret åpnet opp for mange investeringer, men viste også til at det fortsatt var veldig mange restriksjoner på Foreign Direct Investments (FDI), særlig for «joint ventures». Loven gir videre svak beskyttelse mot ekspropriasjon og beskyttelse av patenter, åndsverk, varemerker mm («intellectual property rights»).

En egen sesjon ble avholdt med fokus på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og systemet ned nasjonale kontaktpunkt som verktøy for å fremme slike ansvarlige investeringer. Det norske kontaktpunktet var invitert til å presentere sitt arbeid, sammen med kontaktpunktene fra Storbritannia og Italia. Kolshus fra sekretariatet forklarte at en av kontaktpunktenes hovedoppgaver er å gjøre retningslinjene kjent, særlig blant norsk næringsliv. Dette gjelder også bedrifter og investorer som er i eller vurderer prosjekt i Myanmar. På den måten kan kontaktpunktet fremme ansvarlige, bærekraftige og inkluderende utvikling og forebygge konflikt. Hun fremhevet også kontaktpunktets andre rolle som en ikke-rettslig klagemekanisme som en viktig arena for dialog og konfliktløsning mellom en bedrift og sivilt samfunn. Eksempler ble gitt fra saker som det norske kontaktpunktet har behandlet.

Et tilsvarende arrangement ble avholdt i Yangon 4. mars for sivilt samfunn, næringslivet,  personell fra ambassader og internasjonale organisasjoner. Se bakgrunnsinformasjon fra OECD: Background Note OECD_Myanmar

I Yangon deltok over 100 mennesker, og det var mange spørsmål/kommentarer fra salen om ansvarlighet nå mens det er tilnærmet «Klondyke-stemning» i landet. Vi fikk bl.a. høre fra IFC (International Finance Corporation), Coca-Cola, Myanmar Centre for Responsible Business, ILO og Total. Fra OECD ga Dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD Working Party on Responsible Business Conduct, en oversikt over OECDs retningslinjer, og kontaktpunktene fra Storbritannia, Italia og Norge utdypet gejnnom eksempler fra sitt arbeid.  Se Norges presentasjon her: Myanmar 4 March_Norway NCP

Andre relevante linker:

OECD om arrangementene: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/2014-conference-promoting-responsible-investment-myanmar.htm
OECD om historikken bak Myanmar’s Investment Policy Review, inkludert Myanmars presentasjon til OECD i oktober 2013 : http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/investment-policy-reform-in-myanmar.htm