Den maritime sektoren bidrar med god ressursutnyttelse ved å ta havet i bruk, og gjennom ansvarlighet kan sektoren skape store verdier, gode arbeidsplasser og positiv utvikling. Det offentlige søkelyset mot sektoren er økende, og ifølge Human Rights at Sea sin nylig publisert rapport/ innføringsguide står sektoren overfor alvorlige utfordringer. Dårlige arbeidsforhold, moderne slaveri, piratangrep, miljøforurensning og helseproblemer er blant utfordringene, og det er et stort behov for å møte disse. Guiden tar for seg menneskerettigheter, og gir en innføring i arbeidet med aktsomhetsvurderinger for maritime bedrifter. Den bidrar med flere relevante eksempler på ulike typer risiko og potensielle menneskerettighetskonsekvenser som kan skje til havs.

Hvilke menneskerettighetsrisikoer finnes i den maritime sektoren?

Det er flere måter en maritim bedrift kan påvirke menneskerettighetene negativt, direkte gjennom egen drift eller indirekte gjennom andre aktører (for eksempel leverandører eller kontraktører). Eksempler på direkte skade kan være dårlige arbeidsforhold, svake arbeidstakerrettigheter eller tvungent arbeid, og indirekte konsekvenser kan blant annet omhandle produksjon av skip som brukes til organisert kriminalitet eller til menneskesmugling. Guiden gir en beskrivelse av hvordan bedrifter i den maritime verdikjeden kan arbeide i tråd med forventningene, om det så er tilknyttet konstruksjon, produksjon og drift av skip, skipsopphugging, fiskeri, cruisevirksomhet, fergetransport eller havnedrift.

Hva forventes?

Innføringsguiden gir en introduksjon til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og til hvordan disse kan implementeres hos bedrifter i den maritime sektoren. I 2011 ble menneskerettigheter inkludert i den reviderte utgaven av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og det ligger derav en forventning til at bedrifter utfører aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsområdet.

Aktsomhetsvurderinger på menneskerettighetsområdet, på engelsk human rights due diligence, er en prosess der bedriften kartlegger risikoen de har for å påføre mennesker skade og treffer tiltak for å håndtere denne risikoen. I guiden forklares leddende i en slik due diligence-prosess, og hvordan dette spesifikt kan gjøres i maritime bedrifter – med kartlegging, tiltaksintegrering, oppfølging, kontrollering og åpenhet. Dialog med berørte parter er en kjerneoppgave i en slik prosess, og bedriftene forventes å vite (‘know’) hvilken påvirkning de har overfor berørte parter, og vise (‘show’) at bedriften har tiltak på plass for å unngå skade og negative konsekvenser av sin drift. Det listes opp en rekke spørsmål i guiden som kan hjelpe en bedrift i arbeidet med å integrere respekt for menneskerettigheter i sin virksomhet.

Sektorspesifikk veiledning

OECD jobber også med å utvikle spesifikke veiledere, med ambisjonen om å bidra med økt og mer tilgjengelig kunnskap til bedrifter i hvordan arbeidet med aktsomhetsvurderinger kan utføres. En veileder for bedrifter i landbrukssektoren er nylig publisert, og en veileder for tekstil- og skobransjen ventes snarlig. Mer informasjon og veiledning finnes også her.