Kontaktpunktet arrangerte 19. april dialogmøte for å diskutere hvordan vi sammen best kan sikre etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktet takker for et bredt oppmøte og for nyttige innspill og tilbakemeldinger.

Spesielt NHO, LO og ForUM ble invitert til å gi en tilbakemelding på årsrapporten for 2016 og hva Kontaktpunktet har gjort, og innspill til hva de ønsker at vi fokuserer på fremover. Kontaktpunktsmedlemmene er nominert av disse tre organisasjonene.

Jon Vea, NHO

Det ble et interessant møte med gode kommentarer og diskusjoner, med et bredt spekter av deltakere fra sivilt samfunn, statlige aktører, bedrifter og arbeidstakerorganisasjoner. Vi fikk mange gode innspill som vi vil ta med oss videre, blant annet om utarbeide en «eksempelsamling» til bruk for bedrifter, å involvere sivilt samfunn mer både i årsrapporter og i kontakt med næringslivet, og oppfordring til å fortsette å arrangere lignende dialogmøter.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har andre innspill til hvordan vi sammen best kan fremme ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer.

Diis Bøhn, LO, med innspill til Ola Mestad, leder av Kontaktpunktet

Tilrettelegge tillitsfull dialog og møter
Flere deltakere viste til at Kontaktpunktet har en viktig rolle som en nøytral part som i større grad kan benyttes for å tilrettelegge for en tillitsdialog mellom ulike aktører som bedrifter, sivilt samfunn og myndigheter. NHO påpekte at det forebyggende arbeidet til Kontaktpunktet er viktig. I den sammenheng kom NHO med flere forslag for å sørge for at bedrifter opptrer ansvarlig, deriblant ved å samarbeide om å utvikle en «eksempelsamling» med utfordringer bedrifter kan stå i, etter inspirasjon fra dilemmasamlingen til Transparency International.

 

Borghild Tønnessen-Krokan, Forum for utvikling og miljø og Synne Homble, kontaktpunktmedlem

Kritiske vurderinger, forenkling og tilgjengeliggjøring av budskapet
LO, NHO, ForUM og flere deltakere utrykte tilfredshet med at Norge har et aktivt og velfungerende Kontaktpunkt. LO og andre representanter på møtet etterspurte mer kritisk refleksjon i årsrapporten. Hva er utfordrende å få til for Kontaktpunktet, hvilke dilemmaer oppstår i diskusjonen av hva som er reell etterlevelse av OECDs retningslinjer? Dette tar vi med oss videre.

Både Initiativ for etisk handel og Forum for utvikling og miljø påpekte at det er viktig at Retningslinjene og sektorveilederne oversettes og forenkles. Det ble gitt ros for Kontaktpunktets arbeid med å nå ut med kompliserte krav og retningslinjer på en enkel og lettfattelig måte. Slik blir budskapet mindre ugjennomtrengelig og vil kunne nå ut til flere.

Kontaktpunktets leder, Ola Mestad.

Kontaktpunktets planer videre
Sekretariatsleder Cathrine Halsaa presenterte Kontaktpunktets planer for det kommende året. Blant dette er følgende sentralt:

  • Veiledning for bedrifter: videreføre kursene i aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter, søke å være tilstede på konferanser og møteplasser for næringslivet.
  • Samarbeid blant statlige aktører: egne seminarer og møter i virkemiddelapparatet for å gi god og samstemt veiledning om ansvarlig næringsliv.
  • Sektorveilederne: seminarer for å fremme disse, avhengig av interesserte samarbeidspartnere.
    Sekretariatet ved Bente Bakken, Cathrine Halsaa og Benedicte Bjerknes

    En workshop om OECDs tekstil- og skoveileder står på trappene. Les mer om dette her. Det vil også bli arrangert et seminar om den nye finansveilederen. Les også mer om seminar vi avholdt om interessentdialog i utvinningsindustrien her.

  • Behandle enkeltsaker som kommer inn. For øyeblikket er det én pågående klagesak.
  • Samarbeid internasjonalt: Kontaktpunktet deltar og søker å gi innspill til internasjonale møter og konferanser. Vi oppfordrer også bedrifter, sivilt samfunn, fagforeninger m.m. om å si ifra til oss dersom de deltar på steder.

Kontaktpunktet takker for innspillene og diskusjonen på dialogmøtet, og gleder seg til videre samarbeid for å fremme OECDs retningslinjer.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til ansvarlig næringsliv.