Det er behov for en fornyet samfunnskontrakt med næringslivet ved at de bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet må det vises respekt for grunnleggende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, skriver Ola Mestad i dagens Aftenposten (2.2.2017).

Mestad understreker at Aftenposten tar opp et uhyre viktig tema i sin lederartikkel 26.01 om at korrupsjon ødelegger mange samfunn. Nulltoleranse er krevende å følge opp for internasjonale selskaper som opererer i gjennomkorrupte land. Han skriver også at Norge bør gå i spissen med å stille krav om ansvarlig forretningsvirksomhet blant næringslivsaktører – et helt sentralt punkt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

Les artikkelen i sin helhet nedenfor eller via denne linken.

________________________________________________________________________________________________

2015_12_17_7771-bwKorrupsjon, berekraft og selskaps samfunnsansvar

Aftenposten tar opp eit uhyre viktig tema i sin leiarartikkel om korrupsjon den 26. januar. Korrupsjon øydelegg mange samfunn. Avisa peikar på at det er «presserende å diskutere i hvilken grad Norge bidrar til å opprettholde korrupte strukturer i andre land. Nulltoleranse for alle former for korrupsjon er krevende å følge opp for internasjonale selskaper som opererer i gjennomkorrupte land.»

Akkurat no er dette temaet særleg aktuelt fordi sentrale delar av norsk og internasjonalt næringsliv førebur seg på å følgje opp FNs berekraftsmål som er meint å leie utviklinga i verda fram mot 2030. I førebuinga av mykje av berekraftarbeidet har ein alt, i iveren over nye prosjekt og initiativ, sett at det er lett å oversjå krava til ansvarleg åtferd i form av antikorrupsjonsarbeid og arbeid for menneskerettar.

Kanskje er dette i ferd med betre seg. Den såkalte Business & Sustainable Development Commission la fram ein omfattande rapport i Verdas økonomiske forum i Davos i januar. Den skal drøftast i Oslo i februar. Rapporten framhevar at næringslivet har mista tillit og må inngå ein ny samfunnskontrakt ved å vise «respekt for grunnleggjande standardar slik dei framgår av FNs Global Compact og FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP). Dette er nettopp det første handlingspunktet kommisjonen peikar på i avsnittet om ein fornya samfunnskontrakt

Den norske stat bør slutte seg heilhjarta til dette ved å gå i spissen med å stille krav om at ansvarleg opptreden av næringslivsaktørar er heilt sentralt i arbeidet med å nå berekraftsmåla. Noreg har eit særskilt ansvar fordi Erna Solberg er ein av leiarane i FNs pådrivarkomite for berekraftmåla. Og norske bedrifter bør i alle fall, slik mange alt gjer, byggje sitt arbeid med berekraftsmåla på berekraftige samfunnsnormer som verkeleg tener dei menneska som FNs berekraftsmål er meint å tene.

Ola Mestad, professor dr. juris, leiar av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarleg næringsliv