Retningslinjene er nesten 50 år gamle og har blitt oppdatert flere ganger. Forrige revidering var i 2011. Siden den gang har det skjedd store endringer og det var særlig behov for oppdatering av kapitlene på henholdsvis miljø og teknologi. Kontaktpunktet har bidratt med innspill til oppdateringene. 

– Retningslinjene er nå modernisert og vil forbli de ledende retningslinjene for bedrifter som vil opptre ansvarlig, fastslår leder Frode Elgesem i forordet til Kontaktpunktets årsrapport.

En annen viktig milepæl i 2023 var Norges første konferanse om OECDs retningslinjer og ansvarlig næringsliv, arrangert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kontaktpunktet, i samarbeid med NHO og LO. Fullt hus på Munchmuseet og gode tilbakemeldinger viser at det er stor interesse for temaet blant mange ulike aktører.  

Kontaktpunktet lanserte sin andre næringslivsundersøkelse i juni 2023, for å ta tempen etter at åpenhetsloven trådte i kraft. Undersøkelsen viste blant annet økt engasjement i styrers arbeid med ansvarlig næringsliv og bærekraft og at høyere andel bedrifter kartlegger risiko med hensyn til menneskerettigheter, miljø og klima.   

Informasjon og veiledning om ansvarlig næringsliv utgjør en stor del av Kontaktpunktets arbeid. I 2023 nådde vi ut til mer enn 4300 personer.  

Behandling av klagesaker og internasjonalt samarbeid er også viktig i Kontaktpunktets arbeid. Kontaktpunktet har i 2023 jobbet med flere omfattende klagesaker, deltatt i OECDs ministermøte, OECDs tekstilforum og nettverksmøter for alle kontaktpunkt, samt deltatt på prosjektreise til Bangladesh.