Én av oppgavene til Kontaktpunktet er å fungere som ikke-rettslig klagemekanisme. Klagene dreier seg om bedrifter og påstand om deres manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktene har hatt denne funksjonen siden 2000, og i løpet av de siste 15 årene, har over 360 enkeltsaker blitt behandlet i OECD-systemet. Det norske kontaktpunktet har behandlet 15 av disse. Kontaktpunktet bestreber dialog og mekling i sakene, med ambisjonen om enighet mellom partene. Hvordan foregår denne prosessen? Og hvordan går man frem hvis man vil sende inn en klage?

Prosessen og ønsket om dialog
OECDs retningslinjer har noen prosedyreregler om hvordan kontaktpunktene skal behandle klager. Saksbehandlingen skal bl.a. være upartisk, forutsigbar, rettferdig og i tråd med Retningslinjene. Mange kontaktpunkt har i tillegg utfyllende saksbehandlingsregler, og våre finner du her.

En klagesak kan bestå av til sammen fire faser:

Fase 1: Vurdering
En klagesak begynner formelt med at vi mottar en skriftlig klage, se nedenfor om «Hvordan levere inn en klage». Vi tar ikke opp saker på eget initiativ. Etter mottak av klagen, vurderer vi en rekke formelle kriterier; eksempelvis om klagen gjelder forhold som dekkes av Retningslinjene og om det norske kontaktpunktet er rett instans. Etter denne vurderingen blir klagen enten avvist eller tatt til videre behandling. Dette offentliggjøres i et dokument som kalles «Første vurdering». At Kontaktpunktet tar en sak til behandling, betyr ikke at bedriften ikke har etterlevd Retningslinjene, men at vi finner grunn til å se nærmere på saken.

Fase 2: Mekling/utredning
Når saken tas til behandling, tilbyr vi partene mekling. Vi er ingen rettslig eller håndhevende instans. Det er viktig at partene forstår vår rolle slik at man har realistiske forventninger til utfallet. Kontaktpunktet kan mekle selv eller kan hyre inn en ekstern mekler.

Fase 3: Slutterklæring
Hvis partene blir enige, lager de en meklet felleserklæring. Den offentliggjøres sammen med en Slutterklæring fra Kontaktpunktet om prosessen. Hvis partene ikke blir enige, eller en av partene avviser mekling, vil Kontaktpunktet vurdere innholdet i klagen. Har bedriften levd opp til forventningene i Retningslinjene? Kan vi komme med noen anbefalinger til partene? Dette samles i en Slutterklæring som offentliggjøres.

Fase 4: Evt. Oppfølging
Dersom partene ble enige om en meklet felleserklæring, forsøker vi å legge inn noen punkter som skal følges opp, vanligvis ett år etter at avtalen ble inngått. Oppsummering fra oppfølgingen offentliggjøres.

Hvordan levere inn en klage?
Enhver som mener at en bedrift ikke lever opp til forventningene i OECDs retningslinjer kan levere en klage til Kontaktpunktet. Det norske kontaktpunktet kan behandle saker der norske bedrifter er involvert, og saker som oppstår mot utenlandske bedrifter med virksomhet i Norge. Hvis det dreier seg om en norsk bedrifts virksomhet i et OECD-land, eller et land som har sluttet seg til Retningslinjene, kan det være nærmere til å behandle saken.
En klage skal være skriftlig og bl.a. inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon til klager(e)
  • Saklig begrunnelse for klagen. Det inkluderer en beskrivelse av forholdet, hvilken rolle den innklagede bedriften har i hendelsen, en konkret henvisning til hvilke avsnitt i Retningslinjene klager mener ikke er etterlevd og hva man ønsker å oppnå med klagen
  • Så konkret og presis dokumentasjon som mulig

Vi oppfordrer de som vil klage til å bruke vårt klageskjema som sammen med vedlegg sendes til: oecdncp@mfa.no

Sekretariatet er behjelpelige ved spørsmål om skjema og prosess – ta gjerne kontakt før klageskjema sendes inn.