Utenriksdepartementet (UD) foretok i juni i år en klargjøring av mandatet til Kontaktpunktet. Mandatet sier hva som er hovedoppgavene til Kontaktpunktet og litt om gjennomføring av disse.  I tillegg er det avsnitt om oppnevnelse av medlemmer, om møtedeltakelse i OECD og om administrasjon.  Det siste er viktig for å klargjøre det administrative forholdet overfor UD, som bevilger midler og som formelt står som ansvarlig for budsjettbruken til Kontaktpunktet.  Videre legger mandatet vekt på ønsket om å styrke samarbeidet mellom UD og Kontaktpunktet med tanke på å  informere om og fremme utbredelsen av OECDs retningslinjer overfor norske bedrifter, først og fremst de flernasjonale. Se her for Kontaktpunktets mandat

Se også Utenriksdepartementets sider.