OECD-webinar 19. oktober kl. 17.00:
Scaling up Credible Business Action on Climate

Registrering her

OECD inviterer til webinar med relevante interessenter for diskusjon om hva endringene går ut på og hva myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn kan gjøre for å overføre Retningslinjene fra policy til praksis.

Hva er nytt? Kapittel VI – Miljø

Retningslinjene gir nå tydelige anbefalinger om å utøve virksomhet i tråd med internasjonale mål om klima og biologisk mangfold.

  • Selskaper skal gjøre aktsomhetsvurderinger for å vurdere og håndtere negativ påvirkning på miljø relatert til deres virksomhet, produkter og tjenester, og forretningsforbindelser. Det gjelder klimaendringer; tap av biologisk mangfold; degradering av land, marine og ferskvanns økosystemer; avskoging; luft, vann og jord-forurensning; håndtering av avfall.
  • Oppdateringene viser til at negativ miljøpåvirkning ofte vil være tett knyttet til helse og sikkerhet, påvirkning på arbeidstakere og lokalsamfunn, tilgang til livsgrunnlag, landrettigheter. Miljømessige aktsomhetsvurderinger må ofte ta innover seg ulike miljømessige, sosiale mål og utviklingsmål.
  • Retningslinjene peker mot en rettferdig omstilling, og at det er viktig å vurdere og håndtere sosial påvirkning både i omstillingen fra miljøskadelig praksis, og mot grønnere industrier og praksis, som fornybar energi.
  • Retningslinjene understreker at selskaper bør sikre at de er konsistente med globale temperaturmål, basert på den beste tilgjengelige teknologien. Videre, selskaper bør introdusere og implementere vitenskapsbaserte policy, strategier, mål og omstilingsplaner når det gjelder utslippsreduksjon og klimatilpasning, og vedta, implementere, monitorere og rapportere om mål som bl.a. er tar innover seg scope 1, 2, og der det er mulig basert på tilgjengelig informasjon, scope 3 klimagassutslipp.
  • De oppdaterte retningslinjene understreker at selskaper bør unngå aktiviteter som undergraver klimatilpasning og motstandsdyktigheten til lokalsamfunn, arbeidstakere og økosystemer.

Hva betyr dette i praksis? Lær mer på webinar 19. oktober!

Har du gått glipp av tidligere webinar?

OECD har også hatt webinar om kapittel om vitenskap, teknologi og innovasjon, samt om oppdateringene i OECDs retningslinjer. De finner du her.