Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem erklærer CSR (corporate social responsibility) død i en fagartikkel i Juristkontakt. Han skriver at responsible business conduct (RBC) er den nye normen. RBC er basert på internasjonale dokumenter med bred aksept og er rettet inn mot å håndtere de konkrete risikoene som selskapet selv skaper eller er forbundet med i sin forretningsvirksomhet.

Men hva gjør en virksomhet som ønsker å opptre ansvarlig? Elgesem påpeker at dette er et stort og utfordrende tema uten en fasit som gjelder for alle. Arbeidet må tilpasses virksomheten, særlige risikoer og den konteksten man opererer i. Det finnes også mange gode hjelpeverktøy for bedriftene i dette arbeidet, OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper er blant disse.

Elgesem skisserer fem steg for å sikre at virksomheten opptrer ansvarlig, vel i tråd med metoden å gjøre aktsomhetsvurderinger (slik bedriftene lærer på vårt HRDD-kurs):

  1. Integrere ansvarlighet i selskapets retningslinjer og operative virksomhet
  2. Oppriktig og grundig interessentdialog
  3. Kartlegge, forstå og prioritere risikoer
  4. Konkret håndtering av de største risikoene
  5. Måling og rapportering – ekstern kommunikasjon

Les den fulle saken her.

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

 

frode-fem-steg
Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem presenterer fem steg for ansvarlighet på Kontaktpunktets seminar om interessentdialog i utvinningsindustrien.