Generelt fraråder norske myndigheter økonomisk aktivitet som forårsaker eller medvirker til alvorlige folkerettsstridige handlinger, herunder brudd på grunnleggende menneskerettigheter og humanitærrettens regler for beskyttelse av sivile i væpnet konflikt. På dette grunnlag frarådes norske selskaper å drive handel og næringsvirksomhet som bidrar til å opprettholde de folkerettsstridige israelske bosetningene.

Internasjonale retningslinjer

Informasjonsskrivet viser til at regjeringen forventer at norske selskaper opptrer ansvarlig og respekterer menneskerettighetene. Bedriftene bør kjenne til og etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene foreskriver at bedriftene gjennomfører skjerpede aktsomhetsvurderinger for å avdekke risiko for negativ innvirkning på menneskerettighetene, når deres virksomhet er knyttet til konfliktområder eller situasjoner med økt risiko for alvorlige overgrep. Aktiviteter som i slike situasjoner forårsaker eller bidrar til negativ påvirkning på menneskerettighetene, bør unngås og eventuelt stanses. Muligheten for avvikling av eksisterende forretningsforhold bør vurderes.

Informasjonsskrivet viser også til at åpenhetsloven pålegger bedriftene å gjøre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge risiko og håndtere negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold forårsaket av egen virksomhet, i leverandørkjeden eller av forretningspartnere.

Veiledning

Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv fremmer og gir veiledning om OECDs retningslinjer og behandler klager der det er en påstand om at retningslinjene ikke er fulgt. OECD har en generell veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, som også er tilgjengelig på norsk.

FNs utviklingsprogram og FNs høykommissær for menneskerettigheter har laget en veileder om skjerpede aktsomhetsvurderinger i konfliktområder. I 2020, la FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter fram en rapport om næringsvirksomhet i konfliktområder. FN har også utarbeidet en oversikt over selskaper med aktiviteter i okkuperte områder.

Se også Kontaktpunktets kronikk om næringslivets ansvar i Israel-Palestina-konflikten.