Hvert år møtes de nasjonale kontaktpunktene (NCPs) for å dele erfaringer, diskutere konkrete temaer/sektorer, høre fra enkeltsaker og planlegge deres videre arbeid. På årets møte i Paris (23. – 25. juni) var det fokus på både både prosess og substans.

Tekstilsektoren:

  • Oppfølging av arbeid i tekstilsektoren ett år etter tragedien ved Rana Plaza i Bangladesh, inkludert utgivelse av en ny NCP statement.
  • Planlegging av ILO – OECD rundebord i september om ansvarlige leverandørkjeder der bl.a. norske Initiativ for etisk handel (IEH) er ønsket som bidragsyter for å dele sine erfaringer.

Utveksling av erfaringer fra enkeltsaker:
En del av kontaktpunktenes mandat er å løse enkeltsaker som bringes inn for dem. I 2013/2014 ble 33 saker konkludert, og 30 nye saker kom inn. Mange saker gjaldt produksjon av varer, herunder tekstiler, kjemikalier og matvarer, i tillegg pekte jordbruk- og utvinningssektorene seg ut. Kontaktpunktene skal følge prosedyrereglene i Retningslinjenes del II, som er av ganske generell karakter. En rekke kontaktpunkter, inkludert Norge, har derfor lagd egne detaljerte prosedyreregler. Dette medfører at det kan oppstå ulikheter i hvordan kontaktpunktene behandler enkeltsaker. For å oppnå større funksjonell likhet mellom kontaktpunktene, var en hel dag satt av til å dele erfaringer fra hva kontaktpunktene gjør i den første fasen av en enkeltsak (frem til og med avgivelse av en Initial assessment/først vurdering). Etter mottak av en henvendelse/klage, skal kontaktpunktene vurdere om den skal tas til behandling eller avvises.

NCP annual meeting June 2014Kontaktpunktene delte aktivt erfaringer; både i plenum og i mindre grupper.  Et tema som gikk igjen var om en sak bør avvises fordi en av partene ikke er villige til å inngå i dialog/mekling. Det er praksis hos enkelte kontaktpunkt uten at det er nevnt som et kriterie i Retningslinjene. Andre, inkludert Norge, vurderer først saken opp mot kriteriene i Retningslinjene og offentliggjør en «Første vurdering». Deretter starter fase to der vi tilbyr mekling. Dersom en part avviser dialog/mekling, vil Kontaktpunktet selv vurdere saken og komme med eventuelle anbefalinger. Dette var første gang man hadde en slik temamessig «peer review», og fremtidige møter vil følge opp med andre temaer, eks om utfordringer under meklingsfasen.

I tillegg delte partene i den såkalte «SOCAPALM»-saken erfaringer, der det franske kontaktpunktet både tilbød mekling og ga anbefalinger om forbedringer til selskapene involvert i saken.

En tredje læringsmulighet er å undergå eller delta i en «Peer review»(fagfellevurdering) av et kontaktpunkt. Norge undergikk som kjent en slik evaluering i oktober 2013 og oppfordret andre til å gjøre det samme ev. delta i et evalueringsteam. Vi viste også til at vi hadde fått utarbeidet et dokument (NCP Peer Review Methodology Observation) fra vår evaluering som kunne være til hjelp for fremtidige «Peer reviews».

Dialog med eksterne interessenter («stakeholders»):
OECD-systemet bygger på dialog med følgende eksterne interessenter: sivilt samfunn (OECD Watch – der norske ForUM er medlem), TUAC (fagforeninger) og næringslivet (BIAC). Disse deltok på en egen sesjon onsdag 25. juni der de ga en rekke kommentarer vedr. saker på dagsorden, men også andre aktuelle temaer, bl.a.  arbeidstakernes manglende rettigheter i Qatar (se TUAC Submission on Qatar). OECD Watch viste til sin nylig publiserte oversikt over enkeltsaker som er eller nylig har vært til behandling hos kontaktpunktene, samt deres evaluering av hvordan kontaktpunktene implementerer sitt mandat og andre aktuelle spørsmål. Det kan du lese om her på OECD Watchs hjemmesider.

Fra Norge deltok Hans Petter raver (leder av det norske kontaktpunkt), Kamilla H. Kolshus og Mari Bangstad fra Kontaktpunktets sekretariat. Videre deltok Mai Tonheim (Utenriksdepartementet) som medlem av Working Party on Responsible Business Conduct.