Diffus og tildeles ignorert risiko
Forskjellige former for barnearbeid, tvangsarbeid, seksualisert vold og korrupsjon er alvorlig risiko for utvinning av kobolt og kobber i Kongo . Rapporten slår imidlertid fast at det er en rekke andre risiko som også skal adresseres. Funnene i rapporten tydeliggjør at risikoen er noe ulik for såkalte uavhengige løsarbeidere uten kontrakter og industrielle gruvearbeidere. Løsarbeiderne i gruvene er i større grad eksponert for alvorlige menneskerettighetsbrudd, som tortur, krigsforbrytelser og pengeutpressing av sikkerhetsstyrkene, mens industrielle gruvearbeiderne i større grad er eksponert for risiko knyttet til korrupsjon, hvitvasking av penger og skatteunndragelser . Rapporten trekker frem at sikkerhetsstyrkene skal ha brent ned tilgrensede boområder for gruvearbeiderne.

Opptrapping av aktsomhetsvurderinger
Rapporten utrykker bekymring for at globale innkjøpere av kobolt og kobber ikke gjennomfører tilstrekkelige og grundige aktsomhetsvurderinger. Kina har en dominerende markedsposisjon og eier åtte av de fjorten største koboltgruvene i Kongo . OECDs Tyler Gillard, prosjektleder for arbeidsgruppen for ansvarlig næringsliv i OECD, oppfordrer til opptrapping av aktsomhetsvurderinger med fokus på mer enn barnearbeid. Han etterlyser grundigere aktsomhetsvurderinger med fokus på korrupsjon og brudd på menneskerettigheter gjort av sikkerhetsstyrkene i landet. Det er lansert flere prosjekter, blant annet en rekke tiltak fra næringslivet , som adresserer barnearbeid og forbedring av arbeidsforholdene for gruvearbeiderne.

Større fokus på risikodempende tiltak
Å bidra til ansvarlig innkjøpspraksis i kobberbeltet krever at både myndigheter og næringsliv intensiverer sine aktsomhetsvurderinger, og gjennomfører mer omfattende og nyanserte kartlegginger. Risikodempende tiltak med vekt på korrupsjon og større innsats for å bedre løsarbeidernes arbeidsforhold er viktig. Opplæring av offentlig og private sikkerhetsstyrker for implementering av [‘Voluntary Principles on Security and Human Rights (VPs)’], er et viktig risikodempende tiltak for å bedre forholdene i dårlig organiserte gruver, hvor en av fem jobber på ulovlige løsarbeider-kontrakter og hvor sikkerhetsstyrkene utgjør en alvorlig risiko for menneskerettighetsbrudd, herunder tortur og alvorlig seksuell trakassering .

Kongo tar grep med økt transparens i kobber- og koboltsektoren
OECD-rapporten peker likevel på en positiv utvikling i sektoren, og trekker frem at Kongo har startet en reform av markedet for kobber og kobolt. Bygging av nye anlegg for å øke transparens i leverandørkjeden og uformell myndighetsovervåkning av gruver i det østlige Kongo er viktige virkemidler, og regulerer hvordan selskap offentlig rapporterer i samsvar med OECDs veileder for konfliktmineraler. Rapporten oppmuntrer til å styrke offentlig rapportering fra innkjøpere av kobolt og kobber og øke deltagelse av interessenter for bedre betingelser i gruvesamfunnene.

OECDs veileder for konfliktmineraler fremmer ansvarlig innkjøp i sårbare post-konfliktland
Å fremme ansvarlig innkjøp i kobberbeltet, krever handling fra både næringsliv og myndigheter, som må gå grundig til verks for gjennomføring av tilstrekkelig, og i større grad mer nyanserte aktsomhetsvurderinger med fokus på risikodempende tiltak. Økt fokus på korrupsjon, fokus på løsarbeiderne i gruvene, samt å sikre kjønnsperspektivet er viktige tiltak for å forebygge og redusere negativ påvirkning og skade. Veilederen for konfliktmineraler gir detaljerte anbefalinger for å bistå selskap i deres innkjøpsrutiner, for å sikre at de respekterer menneskerettigheter og unngår konflikt.

Vi viser forøvrig til artikkel på NRK.no. Her vises det til at flere internasjonale virksomheter nå er saksøkt for manglende håndtering av barnearbeid i utvinning av kobolt i Kongo. I følge artikkelen, burde selskapene kjent til at kobolten de bruker i sine smarttelefoner og elbiler, var utvunnet av barnearbeidere.