HPG_London

 

Norges OECD kontaktpunkt deltok 28. mars på to arrangement i London der fokus var  OECDs retningslinjer anvendelse på finanssektoren. Formålet var å spre informasjon om relevansen av retningslinjene, særlig for investorer. Det første møtet ble arrangert av det britiske kontaktpunktet og fokuserte på utvinningssektoren og deres investorer. Se program her: UK NCP Finance Event og møterapport her: Meeting report from Institute for Human Rights and Business.

Det andre møtet var rettet mot britiske investorer og var kalt «From Assets to Liabilities» og arrangert av Kepler Cheuvteux sammen med Affectio Mutandi. Se program her:
From Assets to Liabilities_agenda Det var oppfølging av et tilsvarende arrangement i Paris i januar der Kontaktpunktet deltok, se oppsummering derfra.

På begge møtene la lederen for det norske kontaktpunktet, Hans Petter Graver, frem OECDs retningslinjer, systemet med nasjonale kontaktpunkt og deres mandat til bl.a. å løse konkrete saker som bringes inn til dem. Han presenterte NBIM-saken som berører en rekke interessante problemstillinger knyttet til investorer og OECDs retningslinjer. Det var en rekke spørsmål, særlig på møtet med britiske investorer, om hva forventningene er til dem, særlig som fondsforvaltere med mange minoritetsaksjer. Tyler Gillard fra OECD-sekretariatets juridiske avdeling viste til at man i OECD nylig har stadfestet at retningslinjene gjelder for minoritetsaksjonærer. Han utdypet rundt kravet til aktsomhetsvurderinger («due diligence») og at det anses som en fleksibel, risikobasert prosess. Han viste også til at OECD planlegger et større multistakeholder-prosjekt for å se mer på hvordan retningslinjene best kan anvendes i finanssektoren.

Det norske kontaktpunktet vil legge ut informasjon om det nevnte OECD-prosjektet når det er mere klart om dets innhold og prosess.